Analiza načina upravljanja i transparentnosti djelovanja razvojnih banaka u Hrvatskoj i BiH

ponedjeljak, 27. juni 2011.

U 2011. godini akcenat istraživanja CPU bio je na politikama podrške razvoju privatnog sektora. U sklopu ovih politika, CPU je proveo analizu djelovanja razvojnih banaka u BiH (Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine), te ih uporedio sa razvojnom bankom Hrvatske (Hrvatska Banke za obnovu i razvitak).

Analiza obuhvata analizu upravljačkih struktura, načina upravljanja bankom i pravnog okvira za djelovanje banke, koji je prikazan u dijelu 1.

Dio 2 dokumenta analizira efikasnost upravljanja sredstvima i produktivnost – banke su upoređene prema broju zaposlenih, kapitalu, plasmanu, produktivnosti, broju kreditnih linija, kamatnim stopama, izvorima sredstava i načinu njihovog plasiranja.

U dijelu 3 dokumenta se analizira transparentnost djelovanja i objavljivanje informacija vezanih za djelovanje razvojnih banaka.

U dijelu 4 dokumenta analizirana je EU i međunarodna legislativa i okvir za funkcionisanje razvojnih banaka.

Dio 5 analizira najbolje prakse vezane uz djelovanje kompariranih razvojnih banaka, kao što su kreiranje kreditnih linija kao odgovor na zahtjev privrede i privlačenje povoljnih vanjskih izvora sredstava.

Dio 6 identifikuje ključne probleme i izazove i daje preporuke za njihovo rješavanje.

Čitavu analizu možete preuzeti ovdje.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more