Izvještaj o politikama razvoja ljudskog kapitala u Bosni i Hercegovini

ponedjeljak, 13. septembar 2010.

U BiH je institucionalni okvir za provođenje politika u domenu obrazovanja i ljudskog kapitala veoma fragmentiran, sa nejasno raspodijeljenim nadležnostima i ulogama. Ovo se posebno odnosi na FBiH, gdje postoji dodatna podjela nadležnosti između entiteta i kantona. Iz navedenih razloga, provođenje definisanih politika je neefikasno i zahtijeva mnogo vremena.

Strateški pravci razvoja obrazovanja usvojeni od Vijeća ministara u 2008. godini identifikuju ključne probleme u obrazovnom sistemu, kao i ciljeve u kratkom, srednjem i dugom roku, te mjere koje se trebaju implementirati. Pregledom postavljenih ciljeva, utvrđeno je da je od 4 strateška cilja koji su bili postavljeni do 2010. godine, ispunjen samo 1 (25%), a od 30 operativnih ciljeva koji su bili postavljeni do 2010. godine ispunjeno je samo 12 (oko 40%).

Čitav izvještaj možete preuzeti ovdje.

 

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more