Javne investicije u BiH 2014 - 2019

ponedjeljak, 29. juli 2019.

Rast kapitalnih ulaganja, odnosno preusmjeravanje javne potrošnje sa tekuće na investicionu je ključni faktor za postizanje održivog ekonomskog rasta zasnovanog na investicijama i proizvodnji. Na veća kapitalna ulaganja Bosna i Hercegovina se obavezala i u sklopu EFF-a iz 2016, te kasnije 2018. godine. Najveći predlagači javnih infrastrukturnih projekata, međutim, nisu ispunili svoje investicione planove za 2018. godinu, dok u prvoj polovini 2019. godine nije do kraja implementiran niti jedan njihov projekat, iz čega se može zaključiti da će projekcije o obimu javnih investicija, a shodno tome i njihovom učešću u BDP-u, i u tekućoj godini teško biti ispunjene. Dinamika provođenja javnih investicija do sada, dakle, nije bila zadovoljavajuća.

Najvažniji predlagači projekata javnih investicija u periodu od 2014. do 2018. godine implementirali su manje od planiranog u entitetskim programima javnih investicija – Autoceste FBiH su okončale projekte koji čine 15,7% vrijednosti projekata koje su predložile, Ceste FBiH 20,8%, Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB ukupno 1,3%, Autoputevi RS 14,5%, Putevi RS nisu implementirali niti jedan projekat, a Elektroprivreda RS 3,6%.4 CPU je navedene podatke predstavio u analizi „Javne investicije u BiH 2014 – 2018“, koji su obuhvatali podatke zaključno sa krajem 2017. godine, a ovdje ćemo ažurirati podatke sa 2018. i prvom polovinom 2019. godine. Na planirane projekte javnih investicija najvažnijih predlagača – Autoceste FBiH (ACFBiH), Autoputevi RS (APRS), Ceste FBiH (CFBiH), Putevi RS (PRS), Elektroprivreda BiH (EPBiH), Elektroprivreda HZHB (EPHZHB) i Elektroprivreda RS (EPRS) – iz entitetskih programa javnih investicija 2014 – 2016, 2015 – 2017 i 2016 – 2018, navedenih u prethodnoj analizi, dodat ćemo projekte iz entitetskih programa javnih investicija 2017 – 2019. Iznijet ćemo podatke koliko od navedenih projekata je ispunjeno, te koje su danas osnovne prepreke za brže provođenje ovih projekata.

Analizu možete pročitati OVDJE ili na našem ISSUU kanalu

7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more