Uticaj međunarodne krize i ključni izazovi ekonomije Bosne i Hercegovine

petak, 20. juli 2012.

Globalna ekonomska kriza snažno se odražava na Bosnu i Hercegovinu. Predkrizni rast BiH, kao i većine zemalja u regiji, zasnivao se na snažnoj domaćoj potrošnji i rezultirajućem niskom nivou domaće štednje i rastućim vanjskim dugom zemlje. Ovakav model predkriznog rasta bio je omogućen jakim prilivom stranog kapitala, posebno putem zapadno-evropskih komercijalnih banaka. Kao rezultat, BiH je bilježila visok rast kredita i bila ranjiva u smislu vanjskih uticaja, te je globalna (prije svega evropska) kriza rezultirala naglim prestankom priliva stranog kapitala u BiH, kao i smanjenjem potražnje za bh. izvozom.

Novi val krize Eurozone nagovještava nastavak negativnih vanjskih uticaja na bh. ekonomiju. Vijeće ministara BiH i entitetske vlade donijele su u 2008. i 2009. godini pakete mjera za borbu protiv krize. Karakteristično je bilo da te tri izvršne vlasti djelovale samostalno, bez međusobne harmonizacije, a mjere iz navedenih dokumenata su djelimično implementirane.

Osnovni cilj ovog dokumenta je da informiše javnost i donosioce odluka iz domena razvojnih ekonomskih i socijalnih politika u BiH, te tako doprinese debati i donošenju kompetentnih odluka. Dokument daje pregled osnovnih makroekonomskih i fiskalnih indikatora u BiH i poređenje sa zemljama zapadnog Balkana i Evropske unije; kratak osvrt osnovnih protukriznih mjera u Evropskoj uniji i u BiH; te neke od ključnih oblasti u kojim BiH zaostaje sa osnovnim preporukama za nove/izmijenjene politike u cilju bržeg oporavka i ekonomskog rasta zemlje.


Cijeli dokument je dostupan ovdje.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more