CPU: Potrebno ubrzati pripreme za izgradnju dionice Nemila – Donja Gračanica

20 februar 2019

Kategorije

DIJELI

Ap

Direktor Autocesta FBiH Adnan Terzić i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda potpisali su u utorak, 19. februara, projektni, te ugovor o zajmu sa predstavnikom Kuvajtskog fonda za razvoj Marwanon Al-Ghanemom za dionicu Autoceste A1 Koridora Vc Nemila – Donja Gračanica. Centar za politike i upravljanje pozdravlja osiguranje sredstava za izgradnju dionice, ali i upozorava da je potrebno ubrzati ostale pripremne radnje za implementaciju ovog projekta – projektovanje, eksproprijaciju, prikupljanje svih potrebnih dozvola te transparentan odabir izvođača. 

Prema podacima trenutno dostupnim na službenoj internet stranici Autocesta FBiH, dionica Nemila – Donja Gračanica sastoji se od poddionica Nemila (Žepče - Poprikuše) – Zenica Sjever i Zenica Sjever – Donja Gračanica. Prema navedenim podacima, za obje poddionice završen je idejni projekat, što je osnovni uslov za osiguranje finansijskih sredstava. Međutim, izrada glavnog projekta poddionice Nemila – Zenica Sjever je na 60%, dok izrada glavnog projekta za poddionicu Zenica Sjever – Donja Gračanica nije započela. Glavni projekat je nužno uskladiti sa stanjem na terenu, te je nužno sprovesti procedure strateške procjene utjecaja na okoliš u skladu sa propisima, što može uticati na vremensko trajanje izrade projektne dokumentacije.

Proces eksproprijacije također nije okončan. Za poddionicu Nemila – Zenica Sjever okončan je preliminarni elaborat eksproprijacije, dok je za poddionicu Zenica Sjever – Donja Gračanica proces eksproprijacije na 60%. Dužina trajanja procesa eksproprijacije, zbog pravnog okvira i čestih žalbi, također može biti značajna prepreka za implementaciju.

Oba projekta čekaju i na građevinsku dozvolu, što također može biti dugotrajan proces uslijed nedovoljne saradnje nadležnih institucija.

Konačno, tenderi koji se raspisuju za svaku pojedinačnu fazu projektnog ciklusa mogu trajati duže od planiranog zbog različitih faktora, kao što su neprihvatljivost ponuda konkurenata na tenderu i žalbe na izbor. Stoga je neophodno tendersku proceduru učiniti maksimalno transparentnom, što je CPU i ranije zagovarao.

CPU pozdravlja svaku aktivnost na nastavku izgradnje Koridora Vc, ali upozorava da se, osim finansijskih, mora aktivno raditi na otklanjanju drugih prepreka kako bi izgradnja dobila potrebni intenzitet.

 

 

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more