Održan okrugli sto “PUT KA OPORAVKU: Podizanje kvaliteta obaveznog obrazovanja u BiH u cilju dostizanja inovativnosti i kreativnosti“

25 april 2013

Kategorije

DIJELI

Innovation

Danas je u Sarajevu održan okrugli sto “PUT KA OPORAVKU: Podizanje kvaliteta obaveznog obrazovanja u BiH u cilju dostizanja inovativnosti i kreativnosti“, koji je organizovao Centar za politike i upravljanje u partnerstvu s Fondom otvoreno društvo BiH. Cilj okruglog stola bio je razmotriti pitanja podizanja kvaliteta obaveznog obrazovanja, te prioritete u reformama obrazovanja koje bi vodile ka dostizanju inovativnosti i kreativnosti što je, prema EU, ključni faktor ekonomskog i društvenog razvoja, kao i konkurentnosti u savremenom svijetu.

Nadalje, učesnici okruglog stola otvorili su slijedeća pitanja: na koji način je moguće unaprijediti kvalitet obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini? Da li postojeći sistem razvija kod učenika znanja i sposobnosti koje će mu omogućiti da nakon školovanja bude angažovan i aktivan član društva, sposoban da doprinese i razvoju zajednice i svom osobnom razvoju? Šta je potrebno učiniti da bi se razvoj kreativnosti i inovativnost stavio u fokus razvojnih politika, a samim tim, putem reforme obrazovnog sistema, povećao kvalitet i kreativnosti učenika?

Tim povodom, predstavnice Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, te Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade sarajevskog kantona, prezentirale su na koji način je moguće unaprijediti kvalitetu obrazovnog sistema u BiH, kao i što je potrebno učiniti da bi se razvoj kreativnosti i inovativnosti stavio u fokus razvojnih politika.

Kao polazna tačka za diskusiju biti će korištena prezentacija Centra za politike i upravljanje na temu pregleda stanja kvaliteta, kreativnosti i inovativnosti u obrazovnom sistemu BiH, kao i  analiza “Kvalitet i troškovi obrazovanja u BiH” realizovana unutar programa za školstvo Fonda otvoreno društvo BiH. Ova analiza obuhvata one faktore koji po brojnim istraživanjima imaju ključni značaj za kvalitet obrazovanja: kvalitet nastavnog osoblja, uslove u školama i troškove obrazovanja.  

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more