Saopštenje za javnost mreže "Građani za Evropu"

12 septembar 2014

Kategorije

DIJELI

Gradjani Za Evropu

Poboljšanje poslovnog okruženja je ključna prepostavka za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, stoga je od izuzetne važnosti u predizbornom periodu insistirati na rješavanju gorućih pitanja u ovom polju. Mreža „Građani za Evropu“ koja zagovara za reformske promjene u procesima EU integracija, apeluje na sve političke subjekte u BiH da se u predizbornom periodu fokusiraju na poboljšanje poslovnog okruženja iznošenjem konkretnih rješenja za administrativne probleme prilikom osnivanja i pokretanja novih preduzeća, te za olakšanje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća.

Centar za politike i upravljanje (CPU), jedna od članica mreže, je u sklopu svojih aktivnosti na promoviranju političke odgovornosti uradila analize napretka BiH u posljednje četiri godine, sa ciljem da aktualizira ekonomske teme u predizbornom periodu i potakne programske političke debate. Prema analizi konkurentnosti bh. ekonomije, evidentne su teškoće, ne samo pri osnivanju i započinjanju biznisa, nego i u pogledu izdavanja građevinskih dozvola i uvođenja struje. Dodatne otežavajuće okolnosti za preduzetnike vezane su za slabu zaštitu investitora, kompleksnost procedura za plaćanje poreza, otežanu prekograničnu trgovinu, te visoke namete na cijenu rada. Na potrebu hitnog rješavanja ovih problema ukazala je i Zajednička platforma mikro,malih i srednjih preduzeća (LEDNet) čiju provedbu zagovaraju NBR Gradačac i LINK Mostar, članice mreže Građani za Europu.

Članice Mreže građana za Evropu će u postizbornom periodu otvoriti dijalog sa novoizabranim političkim subjektima koji formiraju vlast na svim nivoima, kako bi svojim stručnim kapacitetima pomogle vlastima u iznalaženju kvalitetnih rješenja za poboljšanje poslovnog okruženja, ali i pratile aktivnosti zakonodavne i izvršne vlasti na ovom polju u toku cijelog mandatnog perioda i kontinuirano ukazivale ne prostor za poboljšanja.

 

Mreža Građani za Europu

 

Saopštenje se nalazi na ovom linku

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more