Zaključci okruglog stola: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja'

13 novembar 2013

Kategorije

DIJELI

Okrugli Stol Zakljucci

Rad na okruglom stolu "Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja" jasno je ukazao na nedovoljnu informiranost stručne javnosti o aktivnostima na reformama u ovom području i na neophodnost i opravdanost ovakve forme rada i razmjene mišljenja zvaničnika i javnosti.

Kroz dvije prezentacije i kroz izlaganje gospodina Alije Aljovića, zamjenika predsjedavajućeg Vijeća za državnu pomoć BiH, učesnici okruglog stola su upoznati sa praksom EU i iskustvima novih članica EU u reformi sistema državne pomoći, iskustvima Hrvatske i aktulenim aktivnostima u BiH.

Preporuke za BiH iznijete u prezentacijama potvrđene su i kroz diskusije učesnika okruglog stola.

Posebno je istaknuta neophodnost obuke davalaca pomoći, posebno na opštinskom i kantonalnom nivou, o načinu kategorisanja pojedinih vidova pomoći i potrebi pravovremenog dostavljanja potpunih izvještaja. Izvještaji dostavljeni za 2011. i 2012. g. jasno su ukazali na nedosljednosti i nepotpuno izvještvanje.

Kroz diskusiju je ukazano na nedovoljno razumijevanje pojedinih vidova državne pomoći, posebno fiskalnih olakšica, subvencija neprofitnim organizacijama i javnim emiterim, te dozvoljenih i nedozvoljenih vidova državne pomoći infrastrukturnnim organizacijama. Reforma sistema državne pomoći zahtijevat će i odvajanje operatera i infrastrukture u pojedinim sektorima (promet, elektroprivreda). Iskutva Hrvatske ukazuju na neophodnost uslovljavanja državne pomoći preduzećima u teškoćama s jasnim planovima njihovog restrukturiranja.

Zbog složene administrativne strukture u BiH s četiri administrativna nivoa na kojima se dodjeljuje državna pomoć bilo bi opravdano ubrzano raditi na registru programa državne pomoci, kao i na  izradi i usvajanju strategije i politike državne pomoći. Nedovoljni stručni kapaciteti i broj osoblja Sektretarijata Vijeća državne pomoći ukazuju na potrebu davanja jače podrške osoblja ministarstava finansija na entiteskom nivou u ovim početnim fazama uspostave sistema upravljanja državnom pomoći.

Iskustvo Hrvatske ukazuje na značaj informisanja poslovne zajednice o raspoloživoj pomoći, ali i o vidovima pomoći koji nisu u skladu s EU pravilima, te na značajnu ulogu koju mediji imaju u informisanju šire javnosti o neophodnim reformama i njihovim efektima.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more