Ekonomske politike i razvoj privatnog sektora

Aktivnosti odjela za ekonomske politike i razvoj privatnog sektora fokusirane su na ocjenu  efikasnosti ekonomskih politika implementiranih u BiH, te na  razvijanje i predlaganje efikasnih i efektivnih ekonomskih politika.

Bosna i Hercegovina je ostvarila visoke stope ekonomskog rasta u periodu nakon rata, ali su i dalje prisutni osnovni problemi i izazovi. Ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine karakterišu spore strukturne promjene i trasnformacije, hronično visoka nezaposlenost, niske strane investicije i neadekvatno jačanje privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća.  Aktuelna ekonomska recesija i ekonomksi problemi u Bosni i Hercegovini jasno ukazuju da su se ekonomske intrevencije vlada na različitim nivoima zasnivale na ad hoc mjerama usmjerenim na ostvarivanje kratkoročnih parcijalnih ciljeva, a ne na jačanje ekonomskog i socijalnog razvoja i na ostvarivanje dugoročnih razvojnih ciljeva.

Unapređenje ekonomskog razvoja zahtijeva razvijanje, usvajanje i provođenje ekonomskih politika koje ce se zasnivati na (i) pozdanim informacijama, istraživanjima i analizama; (ii) jasnim predviđanjima i ocjenama mogućih efekata i uticaja;  (iii) koje će biti konzistentne; i (iv) koje će stvarno doprinositi ostvarivanju razvojnih ciljeva zemlje.

Kroz rad na ekonomskim politikama i razvoju privatnog sektora, CPU će snažno doprinijeti unapređenju političkog dijaloga zanovanog na ekspertizi, poboljšanju procesa donošenja odluka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, razvijanju ekspertskih i analitičkih kapaciteta relevantnih organizacija i institucija, te stimulisanju aktivnog učešća privatnog sektora u procesu kreiranja ekonomskih politika.


Vezane vijesti

Vezani blogovi

VEZANE PUBLIKACIJE

Globalna ekonomska kriza snažno se odražava na Bosnu i Hercegovinu. Predkrizni rast BiH, kao i većin…

Detalji

Pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji predstavlja jedan od glavnih strateških interesa zemlje,…

Detalji
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more