Uprava i javna administracija

Aktivnosti odjela za upravu i javnu administraciju se odnose na poboljšanje funkcioniranja institucija javne administracije na državnom, regionalnom i lokalnom nivou. Odjel za upravu i javnu administraciju promovira osnovne principe dobre uprave, te integriranje ovih principa u rad javne administracije. Vjerujemo da je integriranje principa dobre uprave u rad javnih institucija od suštinske važnosti za efikasno pružanje javnih usluga i osiguranje da građani dobiju pravu vrijednost javne usluge za investirani novac. 

CPU posjeduje značajne kapacitete za analizu, nadzor, evaluaciju i izradu socijalnih i ekonomskih razvojnih politika. Zalažemo za integrirani sustav strategijskog menadžmenta javne administracije sa dostatnim kapacitetima za izradu i implementaciju adekvatnih i socijalnih politika koje su bazirane na principima održivosti i socijalne uključenosti. 

Aktivnosti CPU-a vezane za politike javnog sektora su snažno povezane sa CPU naporima u području unaprjeđenja menadžmenta javnog sektora i razvoja ljudskih resursa. Naša orijentacija na menadžment ljudskih resursa, ključnog faktora za efikasnu javnu administraciju, je rezultirala razvojem obimnog programa obuke, sa ciljem unapređenja znanja i sposobnosti državnih službenika i zaposlenika u oblastima dobre uprave, upravljanja projektima, ekonomskog razvoja (lokalni i regionalni razvoj), strategijskog menadžmenta, te upravljanja ciklusom politika, ljudskim resursima, javnim nabavkama, poslovnom etikom, budžetiranjem i financijama. 


Vezane vijesti

Vezani blogovi

VEZANE PUBLIKACIJE

Globalna ekonomska kriza snažno se odražava na Bosnu i Hercegovinu. Predkrizni rast BiH, kao i većin…

Detalji

Pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji predstavlja jedan od glavnih strateških interesa zemlje,…

Detalji
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more