Analiza politika u oblasti povezanosti obrazovnog sistema i tržišta rada u Bosni i Hercegovini

ponedjeljak, 4. april 2011.

Centar za politike i upravljanje je 2010. godine proveo istraživanje i uradio analizu provođenja politika u oblasti razvoja ljudskog kapitala (human capital development) i obrazovanja u BiH. Istraživanje je identifikovalo niz slabosti u provođenju politika, kao i niz problema koji značajno utiču na smanjenje ljudskog kapitala BiH. Obrazovni sistem, koji bi trebao biti generator ljudskog kapitala, identifikovan je kao jedna od glavnih slabosti. Dva ključna razloga su smanjenje kvaliteta obrazovanja i nepovezanost obrazovnog sistema i tržišta rada.

Nepovezanost obrazovnog sistema i tržišta rada je problem koji je identifikovan u više analiza tržišta rada, ali su dosadašnji pokušaji rješavanja ovog problema prošli bez značajnijih rezultata i napretka u ovoj oblasti. Ključna manifestacija problema je inertnost obrazovnog sistema, koji pravi male ili nikakve pomake u prilagođavanju potrebama tržišta rada. Srednje stručne škole i visokoškolske ustanove u BiH upisnu politiku prilagođavaju postojećim vlastitim resursima i interesu studenata, dok tržište rada u BiH, koje karakteriše visoka nezaposlenost, pati od deficita određenih profila kadrova.

Krajnji efekat je da bh. društvo troši relativno visok procenat Bruto domaćeg proizvoda (BDP), bez ekvivalentnih rezultata u kvaliteti kadrova koje proizvede obrazovni sistem (education outcomes). Ovaj fenomen se prenosi i na tržište rada, pa time i na ekonomiju i razvoj BiH uopšte, smanjujući konkurentnost i izvoz bh. preduzeća, pa time siromaši i društvo u cjelini.

Svrha ovog dokumenta je analiza datog problema kroz analizu njegovih uzroka i postojećeg stanja. U drugom poglavlju dokumenta dat je pregled obrazovnog sistema i tržišta rada u Bosni i Hercegovini, kao i implikacija povezanosti između obrazovnog sistema i tržišta rada. U trećem poglavlju analiziraju se postojeći mehanizmi povezanosti između obrazovnog sistema i tržišta rada. Poglavlje četiri prikazuje zaključke i preporuke dokumenta.

Čitavu analizu možete preuzeti ovdje

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more