Izvještaj o politikama podsticanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

ponedjeljak, 6. septembar 2010.

Prema posljednjim dostupnim podacima, ukupan procijenjeni broj preduzeća u BiH bio je od 26 do 29 hiljada. Od tog broja, procjenjuje se da preko 97% preduzeća spada u mikro, mala i srednja preduzeća. MSP u BiH čine okosnicu ekonomije, stvarajući preko 60% bruto domaćeg proizvoda (BDP) i glavninu novih radnih mjesta. Već ovi podaci, odnosno procjene, ukazuju na jednu od osnovnih prepreka za definisanje i sprovođenje efikasne strategije i politika podsticanja MSP u BiH: nepostojanje pouzdanih statističkih podataka o broju MSP, njihovim osnovnim karakteristikama i rezultatima (djelatnost, broj zaposlenih, prihod, profit), broju novoosnovanih i broju ugašenih MSP, itd.

Svrha ovog dokumenta je da da ocjenu i analizu politika u oblasti podrške razvoju malih i srednjih preduzeća u BiH u periodu 2006.-2010. godina, kroz prizmu ocjene procesa definisanja, provođenja, monitoringa i evaluacije efekata politika.

Čitav izvještaj možete preuzeti ovdje

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more