Izvještaj o politikama razvoja ljudskog kapitala u Bosni i Hercegovini

ponedjeljak, 13. septembar 2010.

U BiH je institucionalni okvir za provođenje politika u domenu obrazovanja i ljudskog kapitala veoma fragmentiran, sa nejasno raspodijeljenim nadležnostima i ulogama. Ovo se posebno odnosi na FBiH, gdje postoji dodatna podjela nadležnosti između entiteta i kantona. Iz navedenih razloga, provođenje definisanih politika je neefikasno i zahtijeva mnogo vremena.

Strateški pravci razvoja obrazovanja usvojeni od Vijeća ministara u 2008. godini identifikuju ključne probleme u obrazovnom sistemu, kao i ciljeve u kratkom, srednjem i dugom roku, te mjere koje se trebaju implementirati. Pregledom postavljenih ciljeva, utvrđeno je da je od 4 strateška cilja koji su bili postavljeni do 2010. godine, ispunjen samo 1 (25%), a od 30 operativnih ciljeva koji su bili postavljeni do 2010. godine ispunjeno je samo 12 (oko 40%).

Čitav izvještaj možete preuzeti ovdje.

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more