Javne investicije u BiH 2014 - 2019

ponedjeljak, 29. juli 2019.

Rast kapitalnih ulaganja, odnosno preusmjeravanje javne potrošnje sa tekuće na investicionu je ključni faktor za postizanje održivog ekonomskog rasta zasnovanog na investicijama i proizvodnji. Na veća kapitalna ulaganja Bosna i Hercegovina se obavezala i u sklopu EFF-a iz 2016, te kasnije 2018. godine. Najveći predlagači javnih infrastrukturnih projekata, međutim, nisu ispunili svoje investicione planove za 2018. godinu, dok u prvoj polovini 2019. godine nije do kraja implementiran niti jedan njihov projekat, iz čega se može zaključiti da će projekcije o obimu javnih investicija, a shodno tome i njihovom učešću u BDP-u, i u tekućoj godini teško biti ispunjene. Dinamika provođenja javnih investicija do sada, dakle, nije bila zadovoljavajuća.

Najvažniji predlagači projekata javnih investicija u periodu od 2014. do 2018. godine implementirali su manje od planiranog u entitetskim programima javnih investicija – Autoceste FBiH su okončale projekte koji čine 15,7% vrijednosti projekata koje su predložile, Ceste FBiH 20,8%, Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB ukupno 1,3%, Autoputevi RS 14,5%, Putevi RS nisu implementirali niti jedan projekat, a Elektroprivreda RS 3,6%.4 CPU je navedene podatke predstavio u analizi „Javne investicije u BiH 2014 – 2018“, koji su obuhvatali podatke zaključno sa krajem 2017. godine, a ovdje ćemo ažurirati podatke sa 2018. i prvom polovinom 2019. godine. Na planirane projekte javnih investicija najvažnijih predlagača – Autoceste FBiH (ACFBiH), Autoputevi RS (APRS), Ceste FBiH (CFBiH), Putevi RS (PRS), Elektroprivreda BiH (EPBiH), Elektroprivreda HZHB (EPHZHB) i Elektroprivreda RS (EPRS) – iz entitetskih programa javnih investicija 2014 – 2016, 2015 – 2017 i 2016 – 2018, navedenih u prethodnoj analizi, dodat ćemo projekte iz entitetskih programa javnih investicija 2017 – 2019. Iznijet ćemo podatke koliko od navedenih projekata je ispunjeno, te koje su danas osnovne prepreke za brže provođenje ovih projekata.

Analizu možete pročitati OVDJE ili na našem ISSUU kanalu

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more