Osnovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini - kvalitet, kreativnost i inovativnost?

ponedjeljak, 19. juli 2010.

Razvoj kreativnosti i inovativnosti su veoma značajni za razvoj ljudskih resursa, koji su bitan elemenat konkurentnosti zemlje. Mnoge zemlje podsticanje kreativnosti i inovativnosti smatraju jednom od ključnih razvojnih politika. Evropska unija je prepoznala značaj kreativnosti i inovativnosti, kao ključnog elemenata dugoročne konkurentnosti u modernom svijetu, te je 2009. godinu proglasila godinom inovativnosti i kreativnosti.

Analiza sistema osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ima za cilj utvrditi u kojoj mjeri sadašnji sistem obrazovanja kreira preduslove potrebne za razvoj kritičkog razmišljanja, kreativnosti i inovativnosti kod učenika. U sklopu analize dat je pregled osnovnih indikatora i trendova u osnovnom obrazovanju, ocjena kvaliteta obrazovnog sistema kroz analizu učeničkih dostignuća, pregled institucionalnog okvira i tekućih reformi, ocjena kvaliteta nastavnog osoblja i sistema obrazovanja nastavnika, te informacije o nivou opremljenosti škola.

Čitavu analizu možete preuzeti ovdje.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more