Smjernice za bolje obrazovanje u BiH

utorak, 23. juli 2019.

U januaru 2019. godine u organizaciji Centra za politike i upravljanje održan je okrugli sto na kojem su identifikovani gorući problemi u polju obrazovanja u BiH. Shodno složenom administrativnom aparatu i decentralizovanim nadležnostima (kantonalna ministarstva na području FBiH, Ministarstvo prosvjete i kulture RS i Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta), te posljedično tome, neefikasnoj koordinaciji svih obrazovnih vlasti u BiH, zaključeno je da je jedna od najvećih prepreka upravo izostanak strateškog djelovanja – jasno i realistično ucrtanih rokova, izračuna neophodnih finansijskih sredstava za provođenje reformi i nadležnih tijela zaduženih za njihovu implementaciju. 

Ovaj dokument obrađuje set identifikovanih izazova počevši od onih koji se tiču nivoa osnovnog obrazovanja, a odnose se na izradu jedinstvenog okvirnog kurikuluma za devetogodišnje osnovno obrazovanje i izradu predmetnih kurikuluma koji predstavljaju osnovu za definiranje zajedničkih jezgri s fokusom na ishodima, te optimizaciju odjeljenja u svrhu poboljšanja učeničkih postignuća, kao i redovno učešće BiH na međunarodnim istraživanjima u svrhu kontinuiranog poboljšanja obrazovnog sistema. Zatim, izazovi koji se podjednako odnose na nivo osnovnog i srednjeg obrazovanja su pitanje kvaliteta i ugleda nastavnog osoblja kao preduslova boljeg obrazovanja, kao i pitanje unapređenja rukovodstvenih kompetencija nenastavnog osoblja u školama, a pored toga, odnose se i na socio-emocionalni razvoj djece kao faktor u razvijanju njihovih kognitivnih i intelektualnih potencijala. Na nivou srednjoškolskog obrazovanja identifikovan je i izazov koji se također odnosi na visokoškolsko obrazovanje, a tiče se usklađivanja ponude i potražnje na tržištu kroz saradnju škola i fakulteta sa poslovnom zajednicom i javnim institucijama. Kada je riječ o visokoškolskom obrazovanju, izazovi se odnose i na izmjene u sistemu akreditacije visokoškolskih ustanova, te unificiranje nastavničkih smjerova i korigiranje upisnih politika na nastavničkim smjerovima s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg obrazovanja. U smjernice su također uvrštene i mjere koje prožimaju sve nivoe obrazovanja, poput pitanja unapređenja rada prosvjetno-pedagoških zavoda i prepoznavanja i otklanjanja diskriminacije u obrazovanju.

U tekstu ispod slijedi pregled izazova i mjera za njihovo prevazilaženje. One su identifikovane prilikom prethodnih istraživanja Centra za politike i upravljanje, na okruglom stolu 10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH, te kroz polu-strukturirane intervjue sprovedene sa stručnjacima/kinjama iz ovih oblasti.

Analizu možete pročitati OVDJE ili na našem ISSUU kanalu.

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more