CPU na radionici mreže "Građani za Evropu"

15 decembar 2014

Kategorije

DIJELI

RadionicaArticle

Mreža ”Građani za Europu”, koja zagovara reformske promjene u procesima EU integracija, organizovala je 11. decembra 2014. godine u Sarajevu multisektoralnu radionicu ”Napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji – Identifikacija prostora za sektoralnu saradnju vladinih institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana”.

Kao focal point sektora Rad i zapošljavanje, Centar za politike i upravljanje je održao prezentaciju u okviru uvodnog Pregleda stanja u procesu europskih integracija i identifikovani prioriteti od strane članica mreže Građani za Europu, ujedno prezentirajući i rezultate sastanka održanog u Tesliću na kojem su definisane strateške smjernice Mreže. Izvršni direktor CPU, Adis Muhović, potom je moderirao otvorenu diskusiju i razmjenu informacija o istoj temi. Pored organizacija članica Mreže, u radu sektoralne grupe Rad i zapošljavanje, učestvovali su i predstavnici Ministarstva civilnih poslova i  Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Osnovni cilj radionice je bio se istaknu ključni izazovi u sektorima Rad i zapošljavanje, Energija i okoliš, te Ruralni razvoj i poljoprivreda, ali i odrede mehanizmi moguće saradnje između vladinih institucija i nevladinih organizacija, kako bi zajedničkim snagama što efikasnije doprinijeli ubrzanom napredovanju BiH ka Evropskoj uniji. Predstavnici nevladinih organizacija i vladinih institucija su u sektorskim grupama radili na identifikaciji područja za saradnju, utvrđivanju polaznih indikatora za mjerenje daljeg napretka u ciljanim sektorima, te su izradili preporuke za institucionalizaciju sektoralnih mehanizama za konsultacije.

Multisektoralna radionica je bila prilika za vladine institucije da prepoznaju potencijale ekspertskog djelovanja nevladinog sektora, ali i da uvaže činjenice sa mikro nivoa na kojem se najbolje vide implikacije sporog napredovanja BiH u procesu europskih integracija, a koje vjerodostojno mogu ilustrovati članice Mreže. Radionica je organizovana u okviru podrške TACSO projekta u BiH inicijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more