Konferencija “Cirkularna ekonomija u BiH”

02 juni 2022

Kategorije

DIJELI

Web Banner – Kopija

Centar za politike i upravljanje (CPU) u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizuje konferenciju Cirkularna ekonomija u BiH",u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

Da bi se spriječilo da ubrzana potrošnja resursa prouzrokuje katastrofalne posljedice po čovječanstvo, društva i ekonomije širom svijeta prolaze kroz strukturalne promjene u cilju smanjenja svog utjecaja na prirodu, u skladu sa obavezama preuzetim u sklopu Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, koje su potvrđene klimatskim paktom u Glasgowu 2021. godine. Zelenim dogovorom 2020. godine, EU je borbu protiv klimatskih promjena stavila u epicentar dugoročnih razvojnih planova, obavezujući se da postane karbon neutralan kontinent do 2050. godine. Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji bitan je dio ovog plana.

EU je naš najveći trgovinski partner, zbog čega su za našu ekonomiju izuzetno važni pristup tržištu EU i očekivana finansijska pomoć EU, a oboje će presudno zavisiti od napretka u tranziciji ka zelenoj ekonomiji. Usvajanjem Zelene agende za Zapadni Balkan 2020. godine, zemlje Zapadnog Balkana prihvatile su Evropski zeleni dogovor (ili njegove ključne elemente), gdje su se obavezale za provođenje i poštovanje mjera u pet oblasti, od kojih je jedna i cirkularna ekonomija.

Cirkularna ekonomija je koncept koji ima za cilj razdvajanje ekonomske aktivnosti od potrošnje resursa, tj. postizanje ekonomije sa „nula otpada“. Za razliku od ekstrakcionog industrijskog modela „uzmi – koristi – baci”, cirkularna ekonomija bazira se na modelu „smanji – popravi – ponovo koristi – recikliraj“. Ona se pogrešno poistovjećuje sa upravljanjem otpadom, tj. recikliranjem, ali ovaj koncept podrazumijeva sprečavanje nastanka otpada i zagađivanja u svim fazama poslovanja i životnog vijeka proizvoda.

Pored koristi po okoliš, cirkularna ekonomija ima veliki potencijal za kreiranje ekonomskih i društvenih vrijednosti. Cirkularni poslovni modeli su profitabilni – smanjenjem ili eliminacijom negativnih utjecaja režu troškove, stvaraju novu vrijednost, podižu vrijednost proizvoda i usluga i unapređuju imidž kompanija.

Tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u BiH ometaju postojeći „linearni“ propisi, tržišta, investicioni alati i prakse. Ove barijere sprečavaju ekonomiju da odrazi stvarnu cijenu negativnih utjecaja na okoliš u tržišnoj cijeni roba i usluga. Stoga transformacija resursno intenzivne industrije naše zemlja ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji nije jednostavan zadatak.

Stukturirana u dva panela, ova konferencija želi okupiti ključne aktere s ciljem razmjene iskustava i informacija iz ove oblasti i poticanja upotrebe ili multiplikacije dobrih praksi i poslovnih modela cirkularne ekonomije u širem obimu u BiH. Predstavlja nastavak CPU-ovih aktivnosti na temu cirkularne ekonomije, u sklopu kojih smo objavili „Bijeli papir cirkularne ekonomije u BiH“ i „Studije slučajeva primjene poslovnih modela cirkularne ekonomije u BiH“.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti na konferenciju putem registracijskog linka:https://forms.gle/nQJid8H6cZpTbqF5A do 5.6.2022. do 16h.

Više informacija o Konferenciji na http://www.cpu.org.ba/dogadjaji/

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more