Poticaji za povećanje kapaciteta predškolskih ustanova u BiH: 72% roditelja ističe da država treba subvencionirati troškove boravka djece u vrtićima

23 juli 2021

Kategorije

DIJELI

RESIZED Image Promo

Centar za politike i upravljanje (CPU) objavio je studiju “Poticaji za povećanje kapaciteta predškolskih ustanova u BiH ” u kojoj su predstavljene opcije za povećanje obima upisa djece u ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje. Opcije su ocijenjene po osnovu troškova i izvodljivosti sprovedbe, te koristi za djecu, roditelje i kompanije.

Formalno predškolsko obrazovanje u BiH karakterišu i niske stope upisa djece i kapaciteti koji ne mogu zadovoljiti trenutnu potražnju za uslugama POO. Ukupna stopa upisa djece u POO iznosi 17,2% što je znatno niže od stope upisa u susjednim zemljama (Hrvatska i Srbija preko 60%). U Bosni i Hercegovini je u 2018. godini izdvojeno oko 59,6 miliona KM za formalno predškolsko obrazovanje, što predstavlja 4,4% od ukupnih ulaganja u obrazovanje, odnosno 0,16% ukupnog BDP-a. U maju 2021. godine,CPU je pokrenuo Inicijativu za osiguranje dodatnih sredstava za predškolski odgoj i obrazovanje, dostupnu na ovom linku.

Sistemska podrška rasta kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, te povećanje koristi za djecu, roditelje i kompanije, predstavljaju ključne ciljeve ulaganja u POO. S tim u vezi, za potrebe ove studije, CPU je sproveo istraživanje gdje najzanimljivi podaci pokazuju značaj dostupnosti vrtića za karijerni razvoj majke, cjenovnu pristupačnost  istih i mogućnosti subvencioniranja upisa djece u vrtiće.  

Za 87% ispitanica, cjenovna prihvatljivost usluga POO predstavlja važan faktor pri donošenjuodluke o upisu djeteta u POO ustanovu. 72% ispitanica smatra da je važno da država/entitet/kanton/lokalna uprava subvencionira troškove boravka djece u POO. Više o modalitetima subvencioniranja i benefitima rješenja povećanja obuhvata POO možete saznati na webinaru: „Ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje“, koji je dostupan na linku: https://bit.ly/3rtQuYn

Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova POO. Neki od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu ekonomije.

Koji bi rast stope upisa bio potreban i moguć, te koji je optimalan model podrške povećanju broja djece upisane u POO u BiH? Za više informacija čitajte: www.cpu.org.ba/publikacije.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more