Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini u kontekstu Opštih izbora 2018. godine

25 juli 2018

Kategorije

DIJELI

Aitpk

Centar za politike i upravljanje danas je prezentovao analizu „Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini u kontekstu Opštih izbora 2018. godine“, u kojoj su sadržane konkretne reformske mjere, a koje je prema stavovima organizacija civilnog društva, te poslovne i međunarodne zajednice, potrebno sprovesti nakon izbora ove godine.

Publikacija je nastala kao produkt analize mjera sadržanih u Reformskoj agendi 2015. – 2018., te pratećih akcionih planova Vijeća ministara BiH, i entitetskih vlada. U sklopu analize sprovođen je upitnik, kao i konsultacije sa predstavnicima poslovne i akademske zajednice, strukovnih i organizacija civilnog društva te međunarodne zajednice. Ispitanici su odgovarali na pitanja o mjerama iz ranije pomenutih reformskih dokumenata, koje do danas nisu u potpunosti sprovedene. Dali su procjenu kvaliteta formulacije mjera, nivoa provođenja te njihovog značaja i efekta na socio-ekonomski razvoj. S obzirom na to da prioritetne politike moraju doći iz segmenta društva prema kojem su i usmjerene, ispitanicima je ostavljen prostor i za dodatne preporuke u oblastima koje oni smatraju ključnim za dalji razvoj BiH.

Formulisane su i zajednički usaglašene mjere iz oblasti vladavine prava i dobrog upravljanja, javnih finansija, oporezivanja i fiskalne održivosti, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, socijalne zaštite,javne uprave, obrazovanja, te zdravstvenog sektora.

Analiza je izrađena s ciljem pronalaska rješenja za ključne socio-ekonomske probleme u državi. Ukoliko se želi ubrzati ekonomski rast i stvarati nova radna mjesta, naredni mandat mora biti obilježen značajnijom implementacijom reformskih mjera. Budući reformski procesi moraju biti sprovođeni u skladu sa potrebama društva, te moraju biti kreirani u bliskoj saradnji sa domaćom poslovnom i akademskom zajednicom, kao i sa organizacijama civilnog društva. Umjesto dosadašnjeg licitiranja strahom i političkog populizma, glasačima se moraju ponuditi konkretna rješenja za ključne ekonomske i društvene izazove, a političke partije su dužne prezentirati i promovirati odgovorne ekonomske politike, te na njima sticati povjerenje građana.

Analiza „Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini u kontekstu Opštih izbora 2018. godine“ izrađena je u saradnji sa UG „Zašto ne?“ u sklopu projekta „Promovisanje odgovornih ekonomskih politika“ podržanog od strane CIPE-a (Centre for International Private Enterprise).

Analizu možete pronaći OVDJE.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more