Ratifikacija potpisanih sporazuma o mobilnosti u okviru Berlinskog procesa

02 mart 2023

Kategorije

DIJELI

Ratifikacija Berlinski Proces Feb2023

Lideri Zapadnog Balkana su u Berlinu, 3. novembra 2022. godine, na "Western Balkans Summit - Berlin 2022" u okviru Berlinskog procesa, potpisali tri regionalna sporazuma o mobilnosti koji trebaju omogućiti 1) slobodno kretanje s ličnim kartama u regionu, 2) priznavanje visokoškolskih diploma i kvalifikacija i 3) profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte. 

Strane potpisnice tri sporazuma su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Regionalno vijeće za saradnju (RCC) je sa svim stranama dvije godine radilo na koordinaciji ovih sporazuma. Predsjednica Europske komisije - Ursula von der Leyen je u svojoj izjavi povodom sklapanja ova tri sporazuma, istakla je da je ovo događaj od ključnog značaja za razvoj Zajedničkog regionalnog tržišta, ali i za integraciju Zapadnog Balkana u Jedinstveno tržište EU. 

Ratifikacija sporazuma u regionu 

Najefikasnije u retifikaciji ovih sporazuma bile su Albanija i Kosovo, čije su institucije u februaru 2023. završile proces ratifikacije tri multirateralna ugovora u skladu sa svojom legislativom. Prate ih Crna Gora i Srbija, čije su vlade krajem februara proslijedile ova tri sporazuma svojim parlamentima na razmatranje i izjašnjavanje o ratifikaciji. 

S procesom ratifikacije zaostaju Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija, čije državne vlade još uvijek nisu razmatrale sporazume, pa in nisu ni prosijedile dalje u proces ratifikacije institucijama zakonodavne i izvršne vlasti. Grafički prikaz napretka svake strane potpisnice u ratifikaciji sporazuma pripremili su naši partneri iz Cooperation and Development Institute. 

Proces ratifikacije tri sporazuma o mobilnosti 27.02.2022.

Razvoj događaja u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u skladu sa predloženim dnevnim redom 3. sjednice koja je održana 23.2.2023. godine trebalo na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH razmatrati Nacrt sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu sa izvještajem o pregovorima - jedan od tri potpisana sporazuma. Time je trebao započeti proces ratifikacije ovog sporazuma u institucijama BiH. Međutim, razmatranje i izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda je odloženo, a saopštenje o održanoj 3. sjednici Vijeća ministara BiH ne spominje razloge odlaganja. 

Evidentno je da je proces ratifikacije tri sporazuma na Vijeću ministara razdvojen, dok su ih institucije Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije razmatrale istovremeno, kao paket sporazuma o mobilnosti koji je istovremeno i potpisan. 

Kako izgleda proces ratifikacije međunarodnog ugovora u BiH

Zakon o postupku zaključivanja i izvršenja međunarodnih ugovora u dijelu V - Ratifikacija međunarodnih ugovora propisuje proceduru za ratifikaciju u sljedećim koracima:

  1. Delegacija Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana potpisivanja, dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine original teksta potpisanog međunarodnog ugovora. 

  2. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nacrt odluke o ratifikaciji međunarodnog ugovora čiji je sastavni dio i tekst ugovora. 

  3. Prijedlog odluke o ratifikaciji međunarodnog ugovora utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i dostavlja ga Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.  

  4. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, radi dobijanja prethodne saglasnosti za ratifikaciju, dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zaključeni međunarodni ugovor. Uz međunarodni ugovor koji dostavlja na saglasnost Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Parlamentaroj skupštini Bosne i Hercegovine dostavlja i detaljno obrazloženje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o potrebi i uslovima zaključivanja predmetnog ugovora u skladu sa čl. 3. i 7. ovog zakona. 

  5. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine odlučuje o davanju prethodne saglasnosti za ratifikaciju međunarodnog ugovora. 

  6. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, po dobivenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odlučuje o ratifikaciji međunarodnog ugovor. Odluku o ratifikaciji potpisuje predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine. 

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more