SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Kroz smanjenje oporezivanja proizvodnje do smanjenja nezaposlenosti

24 decembar 2014

Kategorije

DIJELI

Smanjenjedoprinosa

Početak novog mandatnog perioda prilika je da se usaglase stranačke razlike i postignu kompromisi ključni za ekonomski napredak zemlje, a jedno od pitanja oko kojih se budući donosioci odluka moraju složiti jeste dobro osmišljena i provediva poreska reforma koja je preduslov za poboljšanje poslovnog okruženja.

Prema važećim poreskim propisima u FBiH, fiskalno opterećenje rada je na veoma visokom nivou (blizu 74% na neto plate), što je najveća stopa doprinosa u regionu i šesta najveća stopa doprinosa u Evropi.

U FBiH je oporezivanje plata najveći izvor poreskih prihoda i iznosi 22,17% BDP-a, dok istovremeno prihod od oporezivanja potrošnje u FBiH iznosi 19,09% BDP-a. Prema teoretskim i empirijskim pokazateljima OECD-a, ovo nije efikasan način prikupljanja poreza jer najviše opterećuje privredu.  

Analiza Centra za politike i upravljanje pod nazivom „Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja“ pokazala je da bi se reforma poreske politike u BiH trebala provesti na jednostavan način: smanjenjem oporezivanja rada (proizvodnje) i povećanjem oporezivanja potrošnje. Ovim bi se mjerama ostvarila veća likvidnost domaćih kompanija i povećala bi se konkurentnost njihovih proizvoda na domaćem i stranom tržištu. Time bi se domaćim proizvođačima stvorili uslovi za bolji tržišni uspjeh i povećanje obima poizvodnje, te bi se javila potreba za novim upošljavanjem. Fiskalnim rasterećenjem preduzeća oslobađaju se sredstva za nove investicije, što je posebno značajno uzimajući u obzir visoke troškove zaduživanja. Uz sve navedeno, ovim bi mjerama BiH postala atraktivnija destinacija za ulaganje, što bi trebalo uticati na povećanje direktnih stranih investicija.

Reformski proces treba započeti odmah po formiranju nove koalicione većine, uzevši u obzir mišljenja i prijedloge svih zainteresiranih strana, naročito socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Pozitivni efekti predloženih modela poreske politike CPU-a trebaju dovesti do povećanja zaposlenosti, smanjenja sive ekonomije, privlačenja stranih investicija, povećanja konkurentnosti privrede, veće likvidnosti firmi i ukupnog ekonomskog rasta.

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more