U Sarajevu održan okrugli stol "Pričajmo o ekonomiji: reforma poreske politike"

12 mart 2015

Kategorije

DIJELI

Article Pricajmooekonomiji

Kao nastavak aktivnosti u okviru programa "Promoviranje političke odgovornosti", Centar za politike i upravljanje organizirao je okrugli stol pod nazivom "Pričamo o ekonomiji: reforma poreske politike", koji je održan 12. 3. 2015. godine u hotelu Evropa u Sarajevu. U tematskom fokusu bila je poreska politika i potreba njene reforme u cilju ekonomskog rasta i zapošljavanja.

U uvodnom dijelu, izvršni direktor Centra za politike i upravljanje, Adis Muhović, prezentirao je istraživanje "Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja", dok je Branimir Muidža, predsjedavajući Vijeća stranih investitora BiH, govoriio o poreskoj reformi iz ugla poslodavaca i stranih investitora, te o harmonizaciji entitetskih propisa u ovoj oblasti. Uvodna izlaganja zaključio je direktor Porezne uprave FBiH, Midhat Arifović, ponudivši perspektivu ove institucije povodom nužne poreske reforme.

Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici političkih partija s kojima je CPU u proteklom periodu ostvario veoma dobru saradnju kroz niz sastanaka, tematski blisko vezanih uz reformu poreske politike. Političke partije su, generalno, izrazile opredijeljenost za kreiranje poreskog sistema koji će rasteretiti privredu i proizvodnju (kroz smanjenje oporezivanja rada, ali i na druge načine). Prisutnima na okruglom stolu su se obratili Mensura Beganović iz Demokratske fronte, te Predrag Kojović iz Naše stranke, iznijevši stavove svojih stranaka o poreskoj reformi, te dajući osvrt da se se mora doći do konsenzusa o ovim pitanjima na nivou koalicije na federalnom i državnom nivou.

Potom je uslijedila diskusija učesnika okruglog stola koji su postavili niz zanimljivih pitanja. Učesnike je najviše interesovao socijalni aspekt poreske reforme, te je najveću pažnju privukla diskusija o povećanju ili uvođenju diferencijalne stope PDV-a. Također, učesnici okruglog stola su dobili više informacija o tome kako smanjenje doprinosa na plate može povećati konkurentnost domaće privrede i likvidnost domaćih kompanija, te stvoriti ambijent za otvaranje novih radnih mjesta.

Evidentni su različiti stavovi učesnika, te je jasno da je diskusija koja je otpočela na ovom okruglom stolu između različitih zainteresiranih strana otvorila mogućnost za bližu saradnju nevladinog sektora, institucija vlasti i donosioca odluka u cilju pronalaženja najkvalitetnijeg i adekvatnog modela poreske reforme koji će omogućiti ekonomski rast i zapošljavanje.

Videomaterijal sa okruglog stola je dostupan na našem YouTube kanalu.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more