Započele aktivnosti na implementaciji Zakona o elektronskom potpisu

10 decembar 2015

Kategorije

DIJELI

Vm34sjednica

Bosni i Hercegovini je hitno potrebno poboljšanje poslovne klime, a jedan od ključnih alata za postizanje ovog cilja je svakako uvođenje elektronskih servisa. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu uspostavljene temeljne pretpostavke za funkcionisanje elektronskih servisa, što je zadatak kojem nadležne institucije svakako moraju pristupiti u narednom periodu. Početak primjene elektronskog potpisa je ključni momenat za uspostavljanje kvalitetne e-uprave, a za njegovu primjenu je prevashodno potrebno implementirati postojeći Zakon o elektronskom potpisu.

Na osnovu preporuka analize E-registri i e-uprava kao instrument za efikasnost i transparentnost, Centar za politike i upravljanje je započeo zagovaračke aktivnosti prema Vijeću ministara BiH i Ministarstvu transporta i komunikacija BiH, kako bi se ispunili preduvjeti za punu implementaciju Zakona i omogućila primjena elektronskog potpisa u BiH. Da bi se to postiglo, potrebno je: formirati Ured za nadzor i akreditaciju CA pri ministarstvu komunikacija i prometa BiH, te izraditi Pravilnik o primjeni elektronskog potpisa. Formiranje Ureda i izrada Pravilnika su predviđeni Zakonom o elektronskom potpisu BiH još 2006. godine, ali do početka zagovaračke kampanje CPU-a, više od devet godina nakon donošenja Zakona, ove zakonske odredbe nisu ispunjene.

Centar za politike i upravljanje je skrenuo pažnju Predsjedavajućem Vijeća ministara BiH na ovaj problem, nakon čega je u saradnji sa Ministrom prometa i komunikacija, g. Slavkom Matanovićem i uposlenicima Ministarstva zajednički kreiran plan aktivnosti kako bi se formirao novi Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, čime će se urediti formiranje Ured za nadzor i akreditaciju pri Ministarstvu komunikacija i prometa, a koji će po formiranju pristupiti izradi Pravilnika o primjeni elektronskog potpisa.

Izuzetno nam je zadovoljstvo objaviti da su naše aktivnosti urodile plodom, te da je na 34. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 9. decembra 2015. godine, uz prihvaćenu korekciju, Vijeće ministara BiH dalo saglasnost na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, s dodatnim prijedlogom opisa poslova radnih mjesta koji se odnose na Ured za nadzor i akreditaciju pri Ministarstvu komunikacija i prometa, a neophodni su za implementaciju Zakona o elektronskom potpisu BiH.

Centar za politike i upravljanje će nastaviti saradnju sa Ministarstvom transporta i komunikacija BiH kako bi doprinijeli punoj implementaciji postojećeg Zakona, ali i kreiranju novog Zakona o elektronskom potpisu koji će biti harmonizovan sa EU Uredbom br. 910/2014.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more