Svim radnicima i radnicama želimo sretan Dan poreske slobode


Na današnji dan, 201. dan u godini, osoba sa prosječnom neto platom od 940 KM, te prosječnim potrošačkim navikama, zaradila je dovoljno novca za plaćanje poreskih obaveza na sopstveni rad i potrošnju.

Više

Dan poreske slobode BiH: Od danas, pa do kraja godine radimo za sebe i svoje potrebe


Dan poreske slobode je simboličan dan na koji je bh. društvo (građani i privreda) teoretski kreiralo dovoljno prihoda da plati poreze koji će biti prikupljeni u tekućoj godini. Čitajte više...

Više

Uticaj javnih investicija na održivi ekonomski rast u BiH


Iako javne investicije trebaju biti ključna komponenta ekonomskog rasta, nivo učešća javnih investicija u ekonomiji Bosne i Hercegovine i dalje je skroman, te je još uvijek manji u odnosu na 2014. godinu.

Više

Transparentan sistem javnih nabavki: gdje privatne ponude ispunjavaju javne potrebe


Zbog velike količine novca koji se na godišnjem nivou potroši za javne nabavke, ova oblast je naročito podložna korupciji. Samo prošle godine izdvojeno je 3,08 milijardi KM na ugovore o javnim nabavkama, što čini 9,39% udjela u ukupnоm nominalnom BDP-u zа 2018. gоdinu.

Više

U kojoj mjeri specijalizacija i edukacija sudija privrednih odjeljenja utiče na poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini


Rješavanje privrednih sporova u Bosni i Hercegovini (BiH) traje jako dugo, sudovi se često ne pridržavaju optimalnih rokova i upitno je da li firme i nakon pravosnažnih presuda mogu naplatiti svoja potraživanja što predstavlja jednu od najvećih prepreka u kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta za mnoge privredne subjekte u BiH.

Više

Održana konferencija "Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo - kako dalje?"


Konferencija “Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo – kako dalje?ˮ održala se 26. februara 2020. godine u Atrijum sali hotela “Europaˮ, a organizator događaja bio je Centar za politike i upravljanje, koji se u okviru vlastitih projekata intenzivno bavi ovom temom i njenim mnogobrojnim aspektima.

Više

PUBLIKACIJE

Jedini većinski proveden segment programa Bosne i Hercegovine sa MMF-om je usmjeren ka jačanju finansijskog sektora. Tačnije, mjere koje su svojim sprovođenjem učvrstile nadzorni i pravni okvir poslovanja finansijskih institucija u BiH. Program procjene stanja finansijskog sektora (Financial Stability Assesment Program - FSAP) Svjetske banke, definisan 2015. godine, služio je kao ključni reformski dokument usmjeren prema poboljšanju nazdornih tijela, te upravljanja rizikom u sektoru. Tromo provođenje ostalih predviđenih reformi poboljšanja konkurentnosti bh. privrede rezultiralo je nižim pokazateljima kreditnog rasta kao i disproporcionalnim plasmanima kredita kroz različite sektore.

Detalji

Rast kapitalnih ulaganja, odnosno preusmjeravanje javne potrošnje sa tekuće na investicionu je ključni faktor za postizanje održivog ekonomskog rasta zasnovanog na investicijama i proizvodnji. Na veća kapitalna ulaganja Bosna i Hercegovina se obavezala i u sklopu EFF-a iz 2016, te kasnije 2018. godine. Najveći predlagači javnih infrastrukturnih projekata, međutim, nisu ispunili svoje investicione planove za 2018. godinu, dok u prvoj polovini 2019. godine nije do kraja implementiran niti jedan njihov projekat, iz čega se može zaključiti da će projekcije o obimu javnih investicija, a shodno tome i njihovom učešću u BDP-u, i u tekućoj godini teško biti ispunjene. Dinamika provođenja javnih investicija do sada, dakle, nije bila zadovoljavajuća.

Detalji

Dokument donosi pregled izazova u oblasti obrazovanja i mjera za njihovo prevazilaženje. One su identifikovane prilikom prethodnih istraživanja Centra za politike i upravljanje, na okruglom stolu 10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH, te kroz polu-strukturirane intervjue sprovedene sa stručnjacima/kinjama iz ovih oblasti.

Detalji

Ovaj dokument je sažetak ključnih preporuka za podsticanje ekonomskog rasta i zapošljavanja, koje su rezultati naših istraživanja i predstavljaju naš doprinos definisanju prioriteta i izradi programa za mandatni period 2018 – 2022 godina.

Detalji
Sve publikacije
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more