Politike evropskih integracija

Članstvo u Europskoj uniji je ključni strateški cilj Bosne i Hercegovine. Proces pridruživanja i postajanje članicom EU predstavlja jedinu socio-ekonomsku i društveno razvojnu perspektivu. Važnost procesa pridruživanja je u tome što usvajanjem europskih standarda u različitim sferama društva, postiže korjenitu transformaciju društvenih, ekonomskih i socijalih odnosa u zemlji. Što skorije ispunjavanje integracijskih uvjeta i preuzetih obaveza od strane Bosne i Hercegovine, te efektivno korištenje razvojnih mogućnosti, koje proces europskih integracija sa sobom nosi, predstavlja najbrži razvojni scenario za BiH.

CPU je posvećen promociji ispunjavanja kratkoročnih ciljeva EU integracija: efikasanoj i pravovremenoj provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ispunjavanju obaveza preuzetih kroz sporazum o Europskom partnerstvu. CPU podržava ekonomske i društvene reforme koje za cilj imaju usvajanje europskih vrijednosti, pravnog nasljeđa, europskih standarda, koji za krajnji cilj imaju članstvo u EU.

Uspješna integracija Bosne i Hercegovine u EU, zavisi i od sposobnosti zemlje da kvalitetno iskoristi razvojne instrumente koji joj stoje na raspolaganju (pretpristupne fondove, razvojne kredite, tehničku pomoć). CPU se u svom radu fokusira i na podršku ovim procesima. Na kraju, proces europskih integracija podrazumijeva dvosmjernu interakciju sa EU institucijama, koja se očituje u sarađivanju, pregovaranju, zagovaranju i promoviranju različitih rješenja. CPU je posvećen zagovaranju na europskom nivou što skorijeg integrisanja Bosne i Hercegovine u EU.    


Vezane vijesti

Vezani blogovi

VEZANE PUBLIKACIJE

Ova analiza predlaže nekoliko koraka u cilju zaustavljanja smanjenja prosječne veličine razreda u Bi…

Detalji

Globalna ekonomska kriza snažno se odražava na Bosnu i Hercegovinu. Predkrizni rast BiH, kao i većin…

Detalji

Pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji predstavlja jedan od glavnih strateških interesa zemlje,…

Detalji
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more