Zavrseni projekti

Centar za politike i upravljanje (CPU) izradio je Bijeli papir za podsticanje inovativnosti i kreativnosti u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog istraživačkog projekta, je da kroz analizu postojećeg stanja u osnovnom obrazovanju, identificira glavne nedostatke i prepreke ostvarenju preduslova za kvalitetnije podsticanje kreativnosti i inovativnosti kod učenika. Drugi cilj projekta je predlaganje strateških pravaca djelovanja u smislu osposobljavanja osnovnih škola za razvijanje kreativnosti i inovativnosti kod učenika. Izrada ove studije je podržana od strane Fonda za otvoreno društvo BiH. 

Trajanje projekta: decembar, 2009. – maj, 2010.

 

Detalji

Na osnovu ugovora s UG TALDI, Centar za politike i upravljanje (CPU) je proveo evaluaciju projekta „Biznis Start up Centar na Univerzitetu u Tuzli – III faza“, koji je podržan od strane Austrijske razvojne agencije ADA. Ciljevi evaluacije su bili ocjenjivanje rezultata projekta i davanje preporuka za budući rada Biznis Start up Centra (BSC), nakon završetka finansiranja od strane ADA-e. Na bazi analize projektne dokumentacije, razgovora sa svim grupama korisnika usluga projekta, osobljem TALDI-ja, BSC-a i partnera u implementaciji projekta, tim CPU-a je formulisao preporuke za kreiranje finansijske samoodrživosti BSC-a i njegove buduće aktivnosti. 

Trajanje projekta: februar – april, 2010.

Detalji

Centar za politike i upravljanje je u saradnji sa NED-om (National Endowment for Democracy) pokrenuo projekat “Policy Monitoring Index”. Cilj projekta je da se ocijeni efikasnost procesa provođenja politika na različitim nivoima vlasti u BiH. CPU će kroz redovno praćenje politika i njihove implementacije omogućiti javnosti bolji uvid u aktivnosti Vlade. Također, kroz različite aktivnosti, CPU će promovirati rezultate projekta. 

Trajanje projekta: april – oktobar, 2010.

Detalji

Centar za politike i upravljanje (CPU) je u saradnji sa Heinrich Böll Stiftung BiH (HBS) pokrenuo EUROAD inicijativu. Inicijativa ima za cilj promovirati debatu o ubrzanju procesa evropskih integracija u BiH, te budućoj ulozi međunarodne zajednice u tom kontekstu; a kroz kreiranje i promoviranje konstruktivnih rješenja u ovoj oblasti. EUROAD treba doprinijeti uključivanju nezavisnih analitičara, civilnog društva i think tank zajednice u debatu o evropskoj budućnosti zemlje, a iz koje su do sada bili gotovo u potpunosti isključeni. 

Trajanje projekta: januar – decembar, 2010.

Na osnovu održanih okruglih stolova i konsultacija u okviru EUROAD inicijative, izrađena je EUROAD Policy Note koja sadrži preporuke domaćih analitičara za moguće pravce djelovanja međunarodne zajednice u BiH.

Dokument je dostupan ovdje

Detalji

Švedska razvojna agencija (SIDA) je započela realizaciju programa “Upravljanje čvrstim otpadom u općinama u BiH”, u okviru kojeg je Centar za politike i upravljanje (CPU) preuzeo zadatak praćenja implementacije projekta. Planirane aktivnosti praćenja implementacije programa uključuju analizu projektnih dokumenata, monitoring implementacije planiranih aktivnosti, ocjenu u kojoj su mjeri općine spremne da ispune sve zahtjeve saradnje, te monitoring ostvarivanja prethodno postavljenih ciljeva programa.  

Trajanje projekta: mart, 2010. – decembar, 2011.

Detalji

Centar za politike i upravljanje (CPU) u saradnji sa Method Consulting-om je izradio studiju „PUT KA OPORAVKU: Odgovori na ekonomsku krizu i srednjoročne perspektive razvoja u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini“.

Osnovni cilj dokumenta je da informiše javnost i donosioce odluka o efektima ekonomske krize u zemljama Evropske unije i Bosni i Hercegovini, te paketima mjera koje su planirane i poduzete u EU zemljama i BiH u cilju izlaska iz krize. Dokument sadrži set sveobuhvatnih  preporuka za poboljšanje već poduzetih mjera usmjerenih protiv ekonomske krize u BiH, te mjere koje će imati efekte na srednjoročni razvojni okvir u zemlji.

Sažetak studije je dostupan ovdje

Cijela studija je dostupna ovdje.

Detalji

U okviru programa "Put ka oporavku" CPU ce nastaviti projekat o podsticanju javne rasprave o politikama koje utječu na demokratsku tranziciju zemlje i integracije u EU, i zagovaranju njihove provedbe.

Kroz obnovljena sredstva obezbijeđena od NED-a za, CPU ce nastaviti projekat podsticanja javne rasprave o politikama koje utječu na demokratsku tranziciju BiH i integraciju u EU. Kroz analizu i pregled javne politike i implementaciju procesa, CPU će inicirati otvorenu raspravu o tome i tražiti stručne nalaze za određene politike, koje su od velike važnosti za zemlju pri pristupanju Evropskoj Uniji. CPU će proizvesti studije politološkog sadržaja i provesti niz terenskih aktivnosti u cilju zagovaranja provedbe svojih preporuka.


Trajanje projekta: April 2013- Maj 2014

Detalji

U maju 2013. godine, Centar za politike i upravljanje započeo je projekat podrške sprovedbi BH Zakona o državnoj pomoći i boljoj distribuciji grantova. projekat će trajati do februara 2014. godine, te podrazumjeva analizu i izradu preporuka, kao i nekoliko okruglih stolova za sve učesnike u procesu u tri bh. grada (Sarajevo, Mostar, Banja Luka).

"Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci iznešeni ovdje ne odražavaju nužno i stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora."

Detalji

U okviru projekta „Promoviranje političke odgovornosti i razvoj demokratije u predizbornom i postizbornom procesu u BiH“, CPU će raditi na podršci mobilizacije civilnog društva u BiH (uključujući i medije) u zagovaranju političke odgovornosti i nametanju socijalnih i ekonomskih pitanja kao najbitnijih u predizbornom i postizbornom periodu. Kreiranjem analiza aktuelnih situacija u različitim sektorima (energetika, ekonomska konkurentnost, tržište rada), CPU će omogućiti nevladinim organizacijama i medijima da iniciraju predizborne debate zasnovane na dokazima i konkretnim rješenjima za izazove u navedenim oblastima.

Želimo podstaknuti rasprave koje se tiču rješavanja ekonomskih i socijalnih izazova kao što su nezaposlenost, izgradnja države, privatizacija i razvoj tržišta, te procesa integracija u EU i NATO. Nakon izbora ćemo zagovarati stvaranje ideološki/programski kompatibilnih koalicija, te ćemo vršiti monitoring sprovođenja politika i programa novih vlasti.

Projekat je podržan od strane National Endowment for Democracy (NED). 

Trajanje projekta: 1. maj 2014. – 30. april 2015. 

Detalji

U okviru projekta "Monitoring implementacije "Sporazuma za rast i zapošljavanje u BiH" CPU će kontinuirano promovirati i zagovarati sprovođenje reformskih mjera definiranih u Sporazumu, te će ponuditi stručno mišljenje i podršku svojih eksperata, a sve u cilju kreiranja atmosfere u kojoj će javni zvaničnici konstantno biti podsjećani na reformske prioritete.

CPU će zagovarati transparentnu i odgovornu implementaciju reformi koje su u interesu javnosti i mogu imati značajan uticaj na ekonomiju. Naročito važnim smatramo donošenje novih i izmjene postojećih zakona i podzakonskih akata koji reguliraju oporezivanje rada, administrativne barijere u započinjanju biznisa, kreiranje sveobuhvatnih e-registara za preduzeća, te sistem socijalne zaštite. Ponudit ćemo relevantne analize koje će donosiocima odluka dati mogućnosti za reformsko djelovanje. Konačno, radit ćemo na tome da ekonomska pitanja i izazovi dobiju pažnju javnosti kroz intenzivnu saradnju sa medijima.

Projekat je podržan od strane National Endowment for Democracy (NED).

Trajanje projekta: 1. jun 2015.  - 31. decembar 2015.

Budžet projekta: $35,000.

Detalji

Službeni naziv projekta: Promoviranje debate o ključnim javnim politikama

Centar za politike i upravljanje će u sklopu projekta nastaviti sa promoviranjem debate o politikama koje utiču na demokratsku tranziciju Bosne i Hercegovine. Analizirajući donošenje odluka i implementaciju reformskog procesa, CPU će promovirati otvorenu debatu o specifičnim politikama od ključnog značaja za razvoj zemlje, dok će istodobno držati donosioce odluka odgovornim za njihovu implementaciju. CPU će organizirati 10 javnih debata pod nazivom "ReForum" koje će se fokusirati na rješenja ponuđena u Reformskoj agendi, te će adresirati ključna pitanja koja Reformska agenda nije obuhvatila, a koja su izuzetno bitna za stabilnu ekonomiju i ekonomski rast države.

U svjetlu socijalnih nemira 2014.godine, posebno je važan obnovljen Euroatlantski fokus na socio-ekonomske reforme u BiH, s obzirom da je nedostatak reformi bio korjen društvenog nezadovoljstva prema političkom establišmentu. CPU će stoga, nastaviti da prati i procjenjuje planove, aktivnosti i napredak koji vlade u BiH ostvaruju u sklopu Reformske agende, ali i izvan nje.

Projekat je podržan od strane National Endowment for Democracy (NED).

Trajanje projekta: 1. april 2016. - 31. mart 2017.

Budžet projekta: $45,000.

Detalji

Službeni naziv projekta: Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama

Centar za politike i upravljanje će u sklopu projekta nastaviti sa promoviranjem debate o politikama koje utiču na demokratsku tranziciju Bosne i Hercegovine. Analizirajući donošenje odluka i implementaciju reformskog procesa, CPU će promovirati otvorenu debatu o specifičnim politikama od ključnog značaja za razvoj zemlje, dok će istodobno držati donosioce odluka odgovornim za njihovu implementaciju.

CPU-ove monitoring aktivnosti i aktivnosti na kreiranju razvojnih politka zadržat će fokus na socio-ekonomskim reformama. CPU će vršiti monitoring performansa vlasti u implementaciji EFF aranžmana sa MMF-om. CPU će objaviljivati tromjesečne izvještaje ocjenjujući planove, aktinosti i progres ostvaren od strane vlasti u sklopu Aranžmana, te će inicirati debate zanovane na činjenicama, kako bi se ocijenio kvalitet predloženih politika i legislative i njenih implikacija na tranziciju zemlje.

Projekat je podržan od strane National Endowment for Democracy (NED).

Trajanje projekta: 1. april 2017. - 31. mart 2018.

Budžet projekta: $49,000.

Detalji

Službeni naziv projekta: Promoviranje odgovornih ekonomskih politika

Uoči izbora 2018. godine, Zašto ne i Centar za politike i upravljanje će ostvariti saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva kako bi zajednički ponudili rješenja za ključne socio-ekonomske izazove u državi. Također, povezat će se sa političkim strankama u državi kako bi otvorili diskusije o problemima sa kojima se građani suočavaju. Zašto ne CPU će izvršiti sljedeće aktivnosti: 

1. Identifikovati relevantne zainteresovane stranke i ključne socio-ekonomske izazove
2. Osigurati podršku glavnim političkim strankama i informisati glasače
3. Kreirati i objaviti Porezni kalkulator 2.0

Trajanje projekta: 1. oktobar 2017. - 30. septembar 2018. 

 

Detalji

Službeni naziv projekta: Promoviranje odgovornih ekonomskih politika, faza II

Druga faza višegodišnjeg projekta „Promovisanje odgovornih ekonomskih politika“ predstavlja nastavak dosadašnjeg rada. CPU će, zajedno sa partnerskom organizacijom „Zašto ne“, nastaviti saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva kako bi zajednički ponudili rješenja za ključne socio-ekonomske izazove u državi. Također, nastavit će sa diskusijama sa predstavnicima političkih stranaka kako bi zajednički došli do rješenja za probleme sa kojima se građani suočavaju. Aktivnosti su podijeljene u više grupa: nastavak zagovaranja kod političkih stranaka, dalje istraživanje i identifikovanje reformskih mjera, analiza obaveza stranaka kroz predizborne programe stranaka i programe vlada, organizacija panela stručnjaka i fokus grupa kako bi se izmjerio uticaj, rad na međunacionalnoj saradnji, te rad na ažutiranju web stranice MojPorez.ba.

Trajanje projekta: 1. marta 2019. - 29. februar 2020. 

Detalji

Efikasno i efektno ulaganje u znanje i vještine djece i mladih (buduća radna snaga i poduzetnici) glavni je društveni prioritet. Rezultati domaćih i međunarodnih ocenjivanja osnovnog obrazovanja bili su niski. Rezultati ispitivanja pokazuju značajne razlike i općenito niske performanse učenika. Evidentan je značajan jaz između učenika visokih i niskih performansi, razlike u školskim postignućima, drastične razlike između učenika koji dolaze iz različitih socio-ekonomskih sredina, kao i akademska otpornost učenika u gradskim i ruralnim školama.

Cilj ovog projekta je utvrditi koji faktori utječu na pravičnost osnovnog obrazovanja u BiH i procijeniti efikasnost ulaganja u sistem. Projektni tim će izvršiti analizu podataka predstavljenih u PISA bazi fokusirajući se na razlike u postignućima učenika, nivoima ulaganja, obrazovanju nastavnika i školskog osoblja, školskim kapacitetima kao i nivou i strukturi ulaganja u obrazovne sisteme po geografskim regijama u BiH. Očekivani rezultati su: predstavljanje podataka o nejednakostima studentskih postignuća; preporuke za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i smanjenje nejednakosti u postignućima učenika, povećanje efikasnosti ulaganja u osnovno obrazovanje; stvaranje osnovnih podataka o kvaliteti i pravednosti sistema osnovnog obrazovanja u BiH koje će se koristiti u interpretaciji budućih rezultata međunarodnog ocjenjivanja za BiH.

Projekat podržao Fond otvoreno društvo BiH 

Trajanje projekta: 1. februar 2020. - 31. maj 2020. 

 

Detalji

Naziv projekta: Siva ekonomija u državama Zapadnog Balkana

Opšti cilj projekta je adresirati problem sive ekonomije u državama Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora) prikupljanjem i prezentacijom podataka o stavu javnosti prema neprijavljenom radu i ilegalnoj trgovini visokoakciznom robom, kao i promocijom dobrih praksi i zagovaranjem kreiranja sveobuhvatnih strategija za prevenciju i borbu protiv sive ekonomije. Projekat će adresirati dva specifična problema: 1) neprijavljen rad 2) nezakonita trgovina visokoakcizne robe. Projekat će pružiti uvid u obim sive ekonomije kroz sprovođenje istraživanja javnog mnijenja o stavovima o sivoj ekonomiji i glavnim uzrocima. Rezultati i preporuke će biti objavljeni u Izvještaju o sivoj ekonomiji. Preporuke će biti zagovarane prema donosiocima odluka.

Trajanje projekta: mart 2019 - decembar 2020

Projekat je finansiran od strane PMI IMPACT, svjetske inicijative za dodjelu grantova Philip Morris International za podršku projektima protiv ilegalne trgovine i sličnih zločina.

Detalji

Glavni cilj ovog projekta je utvrditi značaj mikro preduzeća i sampozaposlenika na ekonomiju BiH, te njihov kapacitet da se nose sa kratkoročnim i srednjoročnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19. U toku projekta, izradiće se analiza sektora mikro preduzeća, obrta, freelancera i neformalnog sektora, te se uraditi procjena njihovog učešća u ekonomiji i procjenu broja formalno i neformalno zaposlenih, analiza pravnog statusa subjekata koji formalno posluju, te okolnosti koje opstruiraju njihov razvoj i obeshrabruju osobe u neformalnom sektoru da započnu formalno poslovati. Također, izradiće se i analiza pristupa finansijama i izvorima finansiranja za sektor, kao i napraviti pregled sektorskog i profesionalnog udruživanja i kapaciteta istih za zagovaranje prema različitim stranama. Preporuke i smjernice će biti sažete iz nalaza prethodno spomenutih stavki, te će biti dostavljene donosiocima odluka iz svih relevantnih institucija u BiH.

Ovaj projekat je podržao Fond otvoreno društvo BiH

Trajanje projekta: 1. juni 2020. - 31. august 2020.

Detalji

Službeni naziv projekta: Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama

CPU će u okviru projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama“ nastaviti prethodni rad na istoimenim projektima. Postizborna 2019. godina bit će godina definisanja prioritetnih politika, što otvara prostor za veći angažman civilnog društva u smislu zagovaračkih aktivnosti. CPU će nastaviti prethodni rad i intenzivno zagovarati provođenje reformi čiji je konačni cilj jak i stabilan finansijski sektor, efikasnije provođenje projekata javnih investicija, te konkurentnija radna snaga. CPU će u 2019. godini u okviru ovog projekta raditi i na istraživačkim i na zagovaračkim aktivnostima čime će osigurati da preporuke budu zapažene od strane donosioca odluka i vidljive u široj javnosti.

 Projekat je podržan od strane National Endowment for Democracy (NED).

Trajanje projekta: 1. april 2019. - 10. juni 2020.

Detalji

PUBLIKACIJE

Minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je posljednji put utvrđena 2016. godine i nema sumnje da je potrebno njeno povećanje. Pretjerano i naglo povećanje, međutim, može dovesti do neželjenih posljedica i ugroziti upravo one skupine radnike kojima se nastoji pomoći. Između ostalog, može dovesti do rasta nezaposlenosti mladih i žena, ugroziti konkurentnost privatnog sektora, te dovesti do značajnog rasta plata u javim preduzećima, čak i onih radnika koji u ovom trenutku zarađuju znatno više od minimalne plate. Stoga ključno pitanje postaje pronalazak balansa između realnih potreba i nerealnih zahtjeva i ova Analiza ima za cilj da pruži nekoliko smjernica.

Detalji

Ulagati u djecu u njihovom ranom djetinjstvu je najpametnija investicija koju država može napraviti. Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja (POO). Neki od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu ekonomije...

Detalji

Centar za politike i upravljanje je u 2020. godini proveo istraživanje usmjereno ka ispitivanju stavova građana BiH o ekonomskim pitanjima, te u napravio veze između ekonomske stvarnosti i najrasprostranjenijih stavova građana.

Detalji

Istražili smo sivu ekonomiju četiri države Jugoistočne Evrope, proučili pokretače za upuštanje u neformalne poslovne aktivnosti i predložili politike za smanjenje neformalnog sektora. U ovoj studiji objedinjeni su nalazi primarnog i sekundarnog istraživanja. Primarno istraživanje sastoji se od kvantitativnog istraživanja na reprezentativnom uzorku od četiri hiljade ispitanika iz sve četiri države.

Detalji

Centar za politike i upravljanje, u saradnji sa U.G. Zašto ne? objavljuje ovu analizu u cilju prezentiranja identifikovanih prioritetnih socio-ekonomskih politika, kao i pregled oblasti koje u predstojećem mandatu trebaju biti u fokusu novoizabranih donosioca odluka na opštinskom nivou.

Detalji

CPU se zalaže za širenje danas već prilično ograničene diskusije na ovu temu, kako bi se podržali nadolazeći procesi i odluke. Ova rasprava ima za cilj približavanje podijeljenih mišljenja na način na koji se može maksimizirati doprinos ovih kompanija ekonomiji i društvu kao cjelini. Tačnije, trebamo pogledati u razvoj tržišta, poslovanje telekoma, te poslovne modele koji će adresirati pitanja kako poboljšati kvalitet i pristupačnost usluga, koji je optimalni i očekivani doprinos telekoma u povećanju produktivnosti privrede i razvoju digitalne ekonomije, koje se finansijske i fiskalne koristi za privredu i građane od poslovanja telekom operatera u FBiH, te koje su deregulacije tržišta potrebne da bi se podržao efektivan razvoj sektora?

Detalji

Još uvijek nisu do kraja sagledive posljedice dramatičnog globalnog pada ekonomske aktivnosti u 2020. godini na svjetsku, pa tako i na bosanskohercegovačku ekonomiju. Ekonomska kriza je povod ovom istraživanju sa ciljem utvrđivanja značaja mikro preduzeća i samozaposlenika za ekonomiju Bosne i Hercegovine i njihovog kapaciteta da se nose sa kratkoročnim i srednjoročnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19.

Detalji

Utjecaj socio-ekonomskih faktora na uspjeh učenika tokom školovanja i dugoročne ishode obrazovanja spada u red izazova koji su do sada prolazili ispod radara obrazovnih politika u Bosni i Hercegovini. U mnogobrojnim reformskim nastojanjima da se obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini unaprijedi, strategija koja bi adresirala važnost socio-ekonomskih prilika u obrazovanju pojedinaca je u pravilu izostajala, što implicira da ovo pitanje nije osviješteno ni na razini odgojno-obrazovnih praksi u školstvu.

Detalji

Jedini većinski proveden segment programa Bosne i Hercegovine sa MMF-om je usmjeren ka jačanju finansijskog sektora. Tačnije, mjere koje su svojim sprovođenjem učvrstile nadzorni i pravni okvir poslovanja finansijskih institucija u BiH. Program procjene stanja finansijskog sektora (Financial Stability Assesment Program - FSAP) Svjetske banke, definisan 2015. godine, služio je kao ključni reformski dokument usmjeren prema poboljšanju nazdornih tijela, te upravljanja rizikom u sektoru. Tromo provođenje ostalih predviđenih reformi poboljšanja konkurentnosti bh. privrede rezultiralo je nižim pokazateljima kreditnog rasta kao i disproporcionalnim plasmanima kredita kroz različite sektore.

Detalji

Rast kapitalnih ulaganja, odnosno preusmjeravanje javne potrošnje sa tekuće na investicionu je ključni faktor za postizanje održivog ekonomskog rasta zasnovanog na investicijama i proizvodnji. Na veća kapitalna ulaganja Bosna i Hercegovina se obavezala i u sklopu EFF-a iz 2016, te kasnije 2018. godine. Najveći predlagači javnih infrastrukturnih projekata, međutim, nisu ispunili svoje investicione planove za 2018. godinu, dok u prvoj polovini 2019. godine nije do kraja implementiran niti jedan njihov projekat, iz čega se može zaključiti da će projekcije o obimu javnih investicija, a shodno tome i njihovom učešću u BDP-u, i u tekućoj godini teško biti ispunjene. Dinamika provođenja javnih investicija do sada, dakle, nije bila zadovoljavajuća.

Detalji

Dokument donosi pregled izazova u oblasti obrazovanja i mjera za njihovo prevazilaženje. One su identifikovane prilikom prethodnih istraživanja Centra za politike i upravljanje, na okruglom stolu 10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH, te kroz polu-strukturirane intervjue sprovedene sa stručnjacima/kinjama iz ovih oblasti.

Detalji

Ovaj dokument je sažetak ključnih preporuka za podsticanje ekonomskog rasta i zapošljavanja, koje su rezultati naših istraživanja i predstavljaju naš doprinos definisanju prioriteta i izradi programa za mandatni period 2018 – 2022 godina.

Detalji

CPU je kreirao set od 10+ mjera – koraka koji do naredne godine obrazovanje u BiH mogu učiniti boljim.

Detalji

Analiza se sastoji od uporednog prikaza BiH i zemalja u regiji po indeksima registrovane i anketne zaposlenosti, registrovane i anketne nezaposlenosti, te podacima o visini prosječnih primanja.

Detalji

Analiza ima za cilj predstaviti pregled ekonomskih indikatora u Bosni i Hercegovini i u regionu.

Detalji

Cilj ove analize je da uporedi promjene koje su evidentirane u poziciji konkurentnosti Bosne i Hercegovine prema tri najpopularnija indeksa globalne konkurentnosti u periodu između 2015. i 2018. godine u odnosu na druge države regije.

Detalji

U ovom istraživanju nastojali smo dobiti odgovor na pitanje koliko je investirano u kapitalnu potrošnju, odnosno u projekte javnih investicija iz ključnih oblasti, u periodu od 2014. do 2018. godine te da li je to dovoljno za ekonomski rast u poređenju sa predviđenim ulaganjima prema entitetskim projektima javnih investicija i predviđanjima MMF-a.

Detalji

Ova analiza za cilj ima prezentiranje najznačajnijih izazova bh. društva, te daje pregled mjera koje je potrebno provesti nakon opštih izbora 2018. godine. Na osnovu analize Reformske agende 2015 – 2018, i pratećih akcionih planova Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, te provedenog istraživanja i konsultacija sa predstavnicima poslovne zajednice, strukovnih i organizacija civilnog društva, te međunarodne zajednice, formulisan je i zajednički usaglašen set mjera iz osam reformskih oblasti.

Detalji

Centar za politike i upravljanje aktivno prati provođenje reformskih mjera na koje su se institucije vlasti obavezale u okviru aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Cilj nam je da na jednostavan i razumljiv način upoznamo građane BiH sa provođenjem mjera koje su ključne za ekonomski razvoj društva, smanjenje nezaposlenosti, te koje direktno utiču na kvalitet života građana. U monitoring izvještaju „Između politike i ekonomskih reformi: Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF - april 2018.“, nalaze se podaci o ispunjenosti mjera iz aranžmana sa MMF-om zaključno sa krajem marta 2018. godine.

Detalji

Analiza istražuje kako bankarski sektor u BiH može doprinijeti ekonomskom rastu, te kako sektorske reforme u okviru Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om mogu utjecati na kreditnu ekspanziju i stabilnost finansijskog sektora.

Detalji

Bez obzira na sudbinu aranžmana sa MMF-om, za konačni pronalazak rješenja kada je u pitanju BH Telecom, potrebno je u što skorijem roku sprovesti due diligence analizu i usaglasiti plan za budući rad BH Telecoma.

Detalji

Analiza istražuje mogućnost implementacije tri modela e-servisa (e-registri za preduzeća i e-uprava), te daje preporuke o tome koji bi od njih za Bosnu i Hercegovinu bili najpovoljniji i najefikasniji.

Detalji

Obrazovne institucije su prepoznale da su upravo nastavnici najvažniji faktor postignuća učenika i kvaliteta obrazovnog sistema u cjelini. Međutim, kreiranje jedinstvenog modela nastavničkih kvalifikacija koji bi obuhvatio sve inicijalne kompetencije, veliki je izazov i za ekonomski naprednije države sa daleko uređenijim obrazovnim sistemom nego što je Bosna i Hercegovina.

Detalji

Privatizacija telekom operatera je politička odluka, stoga je rasprava pozicije i opozicije po ovom pitanju bila izuzetno oštra. Dok su jedni zastupali stanovište da treba privatizirati svu državnu imovinu, drugi su bili za nešto umjerenije modele poput postupne privatizacije, ili privatizacije samo dijela državne imovine. Ipak, dok se profit i vrijednost telekom operatera u većinskom vlasništvu Federacije BiH konstantno smanjuje, vrijeme je da vlasti odgovorno pristupe promišljanju o privatizaciji i liberalizaciji telekomunikacionog tržišta.

Detalji

Cilj ove analize je da uporedi promjene koje su evidentirane u poziciji konkurentnosti Bosne i Hercegovine prema tri najpopularnija indeksa globalne konkurentnosti u periodu između 2010. i 2014. godine u odnosu na druge države regije. Države koje su se ozbiljno posvetile razvijanju konkurentnosti svojih firmi i prilika za investiranje, posebnu pažnju poklanjaju faktorima koji utiču na razvoj preduzetništva.

Detalji

Sektor energetike nije samo važan sastavni dio acquis communautairea, 15. poglavlje Pravne stečevine koju Bosna i Hercegovina, kao i svaka druga država na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, treba uskladiti prije tog politički deklariranog cilja, nego je, uz infrastrukturu, krucijalni sektor održivog razvoja jedne države. Od strukture energetskog sektora zavisi status države ne samo spram Evropske unije, nego i u regionalnim odnosima, ali – prije svega – spram vlastitih građana.

Detalji

Cilj ovog dokumenta je da predstavi dinamiku ključnih ekonomskih indikatora u BiH u kontekstu regionalnih kretanja između 2010. i 2014. godine. Dostupni podaci relevantnih finansijskih institucija ukazuju na to da BiH ne odstupa značajno od zemalja u regiji.

Detalji

Analiza se sastoji od uporednog prikaza BiH i zemalja u regiji po indeksima registrirane i anketne zaposlenosti, registrirane i anketne nezaposlenosti, te podacima o visini prosječnih primanja. Regionalni prikaz daje uvid u napredak BiH u odnosu na susjede – Hrvatsku, kao najmlađu članicu, te Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru kao kandidatkinje za ulazak u Evropsku uniju, istovremeno omogućavajući da se odredi pozicija Bosne i Hercegovine u regiji.

Detalji

Infografika "Kreativni sektor iz ugla kreativaca " prikazuje dijelove preliminarnih rezultata ankete koju je proveo Centar za politike i upravljanje. Glavni nalazi anketnog istraživanja djelatnika u kreativnim industrijama ukazuju na njihovu percepciju stanja različitih sektora, prepreke sa kojima se susreću, podršku koju dobijaju od vlasti i uticaj koji industrija ima na ekonomski razvoj BiH.

Detalji

Kao pretpostavka povećanja proizvodnje i zaposlenosti, od posebnog značaja je i uticaj poreske politike na stvaranje stimulativnog poslovnog ambijenta za direktne strane investicije. Poreska konkurentnost predstavlja jednu od najbitnijih odrednica ukupne konkurentnosti zemlje. Njome se države međusobno takmiče u privlačenju stranih direktnih investicija, što presudno utiče na privredni i ukupan ekonomski rast. Budući da Bosna i Hercegovina sa ostalim državama iz okruženja konkuriše za međunarodni kapital, ova analiza će ponuditi prikaz konkurentske pozicije FBiH i BiH u odnosu na okruženje.

Detalji

Infografika "Pregled stanja kreativnih industrija u Bosni i Hercegovini" ukratko prikazuje značaj kreativnog sektora za BiH ekonomiju, najveće prijetnje za kreativni sektor, te izdvaja primjer BH kinematografije kao pozitivan primjer uspjeha.

Detalji

Ova analiza predlaže nekoliko koraka u cilju zaustavljanja smanjenja prosječne veličine razreda u BiH, te ukazuje na potrebu promjene fokusa, odnosno njegovo preusmjeravanje na stručnost i kvalitet nastavnika kao pretpostavke kvalitetnijeg obrazovanja.

Detalji

Analiza prednosti uvođenja redovnog Međunarodnog testiranja trendova u matematici i prirodnim naukama (TIMSS) u bosanskohercegovački obrazovni sistem sadrži zaključke i preporuke za njegovo sprovođenje i ukazuje na potrebu redovnog provođenja, budući nam omogućava da kontinuirano pratimo šta se dešava u obrazovnom sistemu, da ga usporedimo sa drugim, i daje jasnu sliku šta moramo učiniti.

Detalji

Ekstremne grupacije našle su u bespućima interneta svoje mjesto pod suncem. U svome ogledu o radikalnoj desnici, britanski historičar Roger Griffin, objašnjavajući metapolitizaciju fašizma (u Freeden, 2006: 176), izvodi tezu da je ta pojava odlaska fašizma s onu stranu političkog, konačni oblik našla u obilatom korištenju interneta.

Detalji

Pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji predstavlja jedan od glavnih strateških interesa zemlje, a ujedno taj interes ima i veliku podršku građana. Prema podacima Vanjskopolitičke inicijative, 79,6 posto građana BiH podržava evropske integracije Bosne i Hercegovine, što predstavlja dodatnu obavezu za donosioce odluka da implementiraju sve neophodne politike kako bi BiH postala članica Unije u što doglednije vrijeme.

Detalji

Globalna ekonomska kriza snažno se odražava na Bosnu i Hercegovinu. Predkrizni rast BiH, kao i većine zemalja u regiji, zasnivao se na snažnoj domaćoj potrošnji i rezultirajućem niskom nivou domaće štednje i rastućim vanjskim dugom zemlje.

Detalji

Euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva prije svega punopravno članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji, opcija je koja ponajviše osigurava i preventira sukobe u BiH. Sve druge opcije predstavljaju opasnost kako za BiH, tako i za Evropu u cjelini, i stoga je neophodno proaktivno učešće briselskih institucija i postavljanje standarda ispod kojih reforme u BiH ne smiju ići.

Detalji

BiH se u međunarodnim rangiranjima i izvještajima o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) i Svjetske banke (WB) nalazi na začelju svih lista. Prema Izvještaju o globalnoj konkurentnosti WEF, BiH je među 139 rangiranih ekonomija je na 100. mjestu po opštoj konkurentnosti, a prema rangiranju WB, BiH je na 125. mjestu od 183 rangirane ekonomije po lakoći obavljanja poslovne aktivnosti. Da bi se ovi problemi otklonili i BiH poboljšala svoju konkurentsku poziciju, neophodno je što prije „deblokirati“ proces integracije BiH u EU i ubrzati provođenje obaveza koje je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Usvajanje zakona o državnoj pomoći, te državna pomoć izvozno konkurentnim preduzećima koja se provodi na efikasan i transparentan način, omogućiće dalji napredak BiH ekonomije.

Detalji

Ovaj dokument analizira način proizvodnje i potrošnje energije u BiH u kontekstu održivog razvoja i uticaja koji upravljanje energetikom ima na siromaštvo u BiH, te predlaže neke mjere u cilju reforme. Preporuke se odnose na moguće privremene socijalne programe kao odgovor na rast cijena električne energije i druge neophodne reforme, te energetsku efikasnost, strukturne promjene i obnovljive izvore energije.

Detalji

Uzimajući u obzir važnost koje bi razvojne banke trebale imati u razvoju zemlje, Centar za politike i upravljanje (CPU) je proveo analizu djelovanja razvojnih banaka u BiH (Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine), te ih uporedio sa razvojnom bankom Hrvatske (Hrvatska Banka za obnovu i razvitak). Rezultati analize ukazuju na nedostatke u više segmenata poslovanja BH razvojnih banaka.

Detalji

Centar za politike i upravljanje je 2010. godine proveo istraživanje i uradio analizu provođenja politika u oblasti razvoja ljudskog kapitala (human capital development) i obrazovanja u BiH. Istraživanje je identifikovalo niz slabosti u provođenju politika, kao i niz problema koji značajno utiču na smanjenje ljudskog kapitala BiH. Obrazovni sistem, koji bi trebao biti generator ljudskog kapitala, identifikovan je kao jedna od glavnih slabosti. Dva ključna razloga su smanjenje kvaliteta obrazovanja i nepovezanost obrazovnog sistema i tržišta rada.

Detalji

U sklopu EUROAD inicijative, objavljena je publikacija pod nazivom “BiH: Između paketa mjera za EU-integraciju i izlazne strategije međunarodne zajednice”. Publikacija sadrži političke analize slijedećih autora: Kurta Bassuenera “Međunarodna zajednica u BiH – eksperiment bez strategije”, Denise Sarajlić Maglić na temu “Mogu li elite u BiH voditi državu?”, Dennisa Gratza na temu “Nedovršena BiH i kapacitet državnih institucija”, i Bode Webera na temu “Aktuelna politička kriza u BiH i nevidljiva društvena strana bh. realnosti”. Političke analize su imale za svrhu da se potakne dijalog između međunarodnih kreatora politike i bosanskohercegovačkih političkih analitičara i predstavnika think tank-ova.

Detalji

Centar za politike i upravljanje je krajem 2010. godine uradio istraživanje o sprovedbi razvojnih politika u sektoru ljudskog kapitala u Bosni i Hercegovini za prethodni četverogodišnji period. Analiza je provedena s ciljem ocjene efikasnosti procesa provođenja politika na različitim nivoima vlasti u BiH.

Detalji

Centar za politike i upravljanje je uradio istraživanje o sprovedbi razvojnih politika u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini za protekli četverogodišnji period (2006.-2010.). Analiza je provedena s ciljem ocjene efikasnosti procesa provođenja politika na različitim nivoima vlasti u BiH. Nalazi istraživanja ukazuju na to da je napravljen veoma mali napredak u analiziranom četverogodišnjem periodu.

Detalji

Centar za politike i upravljanje je uradio istraživanje o sprovedbi razvojnih politika u sektoru energetike u Bosni i Hercegovini za protekli četverogodišnji period (2006.-2010.). Analiza je provedena s ciljem ocjene efikasnosti procesa provođenja politika na različitim nivoima vlasti u BiH. Nalazi istraživanja ukazuju na to da je napravljen veoma mali napredak u proteklom četverogodišnjem periodu.

Detalji

Centar za politike i upravljanje (CPU) je izradio Bijeli papir za podsticanje inovativnosti i kreativnosti u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog istraživačkog projekta je bio da kroz analizu postojećeg stanja u osnovnom obrazovanju, identificira glavne nedostatke i prepreke ostvarenju preduslova za kvalitetnije podsticanje kreativnosti i inovativnosti kod učenika. Drugi cilj projekta je predlaganje strateških pravaca djelovanja u smislu osposobljavanja osnovnih škola za razvijanje kreativnosti i inovativnosti kod učenika. Izrada ove studije je bila podržana od strane Fonda za otvoreno društvo BiH.

Detalji

Centar za politike i upravljanje (CPU) u saradnji sa Method Consulting-om je izradio studiju „PUT KA OPORAVKU: Odgovori na ekonomsku krizu i srednjoročne perspektive razvoja u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini“. Osnovni cilj dokumenta je da informiše javnost i donosioce odluka o efektima ekonomske krize u zemljama Evropske unije i Bosni i Hercegovini, te paketima mjera koje su planirane i poduzete u EU zemljama i BiH u cilju izlaska iz krize. Dokument sadrži set sveobuhvatnih preporuka za poboljšanje već poduzetih mjera usmjerenih protiv ekonomske krize u BiH, te mjere koje će imati efekte na srednjoročni razvojni okvir u zemlji.

Detalji
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more