Blog

Zašto nam je neophodno manje oporezivanje rada?

Rad je u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), zahvaljujući poreznoj politici, izuzetno skupa stavka proizvodnje. Na neto platu, poslodavac je u svoje i ime radnika dužan uplatiti oko 72% te plate na ime poreza i doprinosa. FBiH ima najvišu zbirnu stopu doprinosa u regionu, iznoseći čak 41,5% bruto plate, dok je u Republici Srpskoj (RS) zbirna stopa doprinosa tek 33%. U Crnoj Gori je ta stopa 32,5%, u Srbiji 37,8% a u Hrvatskoj 37,2%.

Volja za nemoć: O fragmentima institucionalne autonomije Univerziteta

Jedna od autonomija koja je u najvećoj mjeri „osvojila“ javni prostor demokratskog svijeta, tiče se samostalnosti Univerziteta u odnosu na demokratsku državu, koja je tokom svog evolutivnog razvoja, kao naročitu dimenziju dobrog upravljanja, prihvatila institucionalnu autonomiju univerziteta kao najzad pronađeni oblik afirmacije slobode, nezavisnog mišljenja, znanja i istraživanja – tih snažnih poluga sveukupnog društvenog progresa.

Socijalni i emocionalni razvoj učenika u obrazovnom kontekstu

U školama se još uvijek prvenstveno potencira razvoj intelektualnih sposobnosti i uspostavljanje discipline, koja je najčešće samo formalna. Poticanje razvoja socijalne i emocionalne kompetentnosti učenika bi trebao biti sastavni dio odgoja i obrazovanja. Socijalno-emocionalno učenje predstavlja koncept usvajanja znanja i vještina koje se odnose na prepoznavanje i upravljanje emocijama, prilagođavanje i snalaženje u različitim socijalnim situacijama i kontekstima, stvaranje i održavanje odnosa s drugima i sl. usvajanje socijalnih i emocionalnih kompetencija na svim razinama obrazovanja je jednako važno kao i poticanje intelektualnog razvoja. Na taj način se prevenira znatan broj internaliziranih i eksternaliziranih problema.

Transparentan sistem javnih nabavki: gdje privatne ponude ispunjavaju javne potrebe

Cijenu korupcije u javnim nabavkama ne predstavlja samo novac, već i smanjenje kvaliteta radova i usluga u svim sektorima od obrazovanja, zdravstva, infrastrukture itd., a u najgorem slučaju posljedice mogu biti i ljudski životi. Kako bi se ovi rizici sveli na najmanju moguću mjeru i potakla fer konkurencija, neophodan je transparentan proces provođenja javnih nabavki kroz poboljšanje i implementaciju zakonskih rješenja.

U kojoj mjeri specijalizacija i edukacija sudija privrednih odjeljenja utiče na poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini

Rješavanje privrednih sporova u Bosni i Hercegovini (BiH) traje jako dugo, sudovi se često ne pridržavaju optimalnih rokova i upitno je da li firme i nakon pravosnažnih presuda mogu naplatiti svoja potraživanja što predstavlja jednu od najvećih prepreka u kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta za mnoge privredne subjekte u BiH. Način na koji su sudovi u BiH organizovani, veliki broj starih neriješenih predmeta, konstantan priliv novih predmeta, te nepostojanje adekvatne specijalizacije i edukacije sudija da rade na predmetima privrednih sporova predstavljaju neke od prepreka za efikasniji rad sudova u BiH.
1 2 3 4

BLOG

Kategorije

Misli Politika
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more