Blog

Dinamika gradnje Koridora Vc nije ubrzana od povećanja putarina na gorivo

Gradnja Koridora Vc je zvanično počela 2001. godine : • do kraja 2014. godine smo izgradili i pustili u promet oko 90.7km, • od kraja 2014 do kraja 2019. godine smo u potpunosti izgradili i pustili u promet lokalnom stanovništvu još oko 11km – ukupno korisnih 102km. Dodatno, do kraja 2019. godine započeti su radovi na 4 dionice, čija ukupna dužina iznosi 28.86 km. Napredak na izgradnji tih dionica je u prosjeku 34.33%, što možemo nominalno pretvoriti u oko 8km. Od toga je 6km izgrađeno u periodu 2018. i 2019. godine.

Uticaj javnih investicija na održivi ekonomski rast u BiH

Iako javne investicije trebaju biti ključna komponenta ekonomskog rasta, nivo učešća javnih investicija u ekonomiji Bosne i Hercegovine i dalje je skroman, te je još uvijek manji u odnosu na 2014. godinu. Vlasti u Bosni i Hercegovini su se 2016. godine obavezale na smanjenje tekuće potrošnje, te povećanje investicione potrošnje, odnosno rast investicija u infrastrukturne projekte kroz intenziviranje izvođenja najznačajnijih infrastrukturnih projekata u domenu saobraćaja i energetike. Preusmjeravanje javne potrošnje sa tekuće na investicionu predviđeno je zbog potrebe da javna potrošnja značajno doprinese postizanju održivog ekonomskog rasta u BiH, koji će biti zasnovan na proizvodnji i investicijama, jer je trenutno rast bh. ekonomije prevashodno zasnovan na potrošnji, što nije održiv model rasta.

Sistematski pristup reformama zdravstva?

Entitetske vlade u Bosni i Hercegovini su usvojile novi reformski dokument pod nazivom „Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019 – 2022” (u daljem tekstu: Zajedničke reforme). Ovaj dokument je plan socioekonomskih reformi koje trebaju osigurati održiv i ubrzan ekonomski rast, veću konkurentnost privatnog sektora i bolje poslovno okruženje, te depolitizaciju i povećanje efikasnosti preduzeća u javnom vlasništvu. U njemu se posebna pažnja posvećuje reformama zdravstvenih sistema oba entiteta, koji će sudeći po napisanom, postati jedan od glavnih prioritetau ovom mandatu. Za razliku od Reformske agende koja je reformu zdravstva tretirala u sklopu oblasti „Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost“, njena 2.0 verzijamjere u oblastireforme zdravstva definiše kroz posebnu oblast„Sveobuhvatna reforma i poboljšanje kvalitete zdravstvenog sistema“.

Tržišna ekonomija: depolitizacija državnih preduzeća i jednake tržišne prilike

Bosanci i Hercegovci glasaju nogama i odlaze u zemlje u kojima mogu uživati u plodovima svoga rada. Svjetski trendovi migracija pokazuju da stanovnici zemalja sa jakom državnom kontrolom ekonomije migriraju u zemlje u kojima je uspostavljena funkcionalna tržišna ekonomija, a što je evidentno i na primjeru bh. stanovništva koje sve intenzivnije emigrira prema zemljama Zapadne Evrope i Sjeverne Amerike. Zato je posebno važna naša tranzicija u tržišnu ekonomiju, a za nju je potrebno da reforma državnih preduzeća bude prioritet u ovom mandatnom periodu.

Elektronska uprava u Bosni i Hercegovini

Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini traje već petnaest godina, obzirom da je odlukom Vijeća ministara u oktobru 2004. godine osnovan Ured koordinatora za reformu javne uprave. Rezultati koji su postignuti su u najmanju ruku upitni, a Bosni i Hercegovini je potreban drastičan skok u provođenju ovih reformi.
1 2 3 4 5 6

BLOG

Kategorije

Misli Obavijesti Politika
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more