Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u kontekstu Lokalnih izbora 2020. godine

petak, 13. novembar 2020.

Na osnovu nadležnosti i fokusa rada lokalnih samouprava u BiH, te provedenog anketnog istraživanja usmjerenog ka poslovnoj zajednici, strukovnim i organizacijama civilnog društva, formulisan je set prioriteta iz ukupno šest oblasti. Ukupno 30 organizacija civilnog društva, poslovne i strukovne zajednice ocjenjivale su važnost u nastavku spomenutih oblasti, te su u periodu august-oktobar 2020. godine odgovorima na anketni upitnik koji su razvili CPU, Zašto ne?, zajedno sa partnerima iz Centre for International Private Enterprise (CIPE), dali svoje mišljenje o tome šta bi moralo biti u prioritetima lokalnih vlasti u narednom periodu. Te oblasti su:

  1. infrastruktura i komunalne usluge;
  2. poslovno okruženje;
  3. saradnja lokalnih vlasti sa civilnim sektorom;

te oblasti koje se mogu unaprijediti na lokalnom nivou, ali i za koje je potrebna saradnja sa višim instancama vlasti (kantonalnim i entitetskim):

        4. sigurnost;
        5. zdravstvo;
        6. obrazovanje.

Cijelu analizu možete pogledati i preuzeti OVDJE, a prezentaciju najvažnijih nalaza možete preuzeti OVDJE.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more