CPU na radionici mreže "Građani za Evropu"

15 decembar 2014

Kategorije

DIJELI

RadionicaArticle

Mreža ”Građani za Europu”, koja zagovara reformske promjene u procesima EU integracija, organizovala je 11. decembra 2014. godine u Sarajevu multisektoralnu radionicu ”Napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji – Identifikacija prostora za sektoralnu saradnju vladinih institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana”.

Kao focal point sektora Rad i zapošljavanje, Centar za politike i upravljanje je održao prezentaciju u okviru uvodnog Pregleda stanja u procesu europskih integracija i identifikovani prioriteti od strane članica mreže Građani za Europu, ujedno prezentirajući i rezultate sastanka održanog u Tesliću na kojem su definisane strateške smjernice Mreže. Izvršni direktor CPU, Adis Muhović, potom je moderirao otvorenu diskusiju i razmjenu informacija o istoj temi. Pored organizacija članica Mreže, u radu sektoralne grupe Rad i zapošljavanje, učestvovali su i predstavnici Ministarstva civilnih poslova i  Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Osnovni cilj radionice je bio se istaknu ključni izazovi u sektorima Rad i zapošljavanje, Energija i okoliš, te Ruralni razvoj i poljoprivreda, ali i odrede mehanizmi moguće saradnje između vladinih institucija i nevladinih organizacija, kako bi zajedničkim snagama što efikasnije doprinijeli ubrzanom napredovanju BiH ka Evropskoj uniji. Predstavnici nevladinih organizacija i vladinih institucija su u sektorskim grupama radili na identifikaciji područja za saradnju, utvrđivanju polaznih indikatora za mjerenje daljeg napretka u ciljanim sektorima, te su izradili preporuke za institucionalizaciju sektoralnih mehanizama za konsultacije.

Multisektoralna radionica je bila prilika za vladine institucije da prepoznaju potencijale ekspertskog djelovanja nevladinog sektora, ali i da uvaže činjenice sa mikro nivoa na kojem se najbolje vide implikacije sporog napredovanja BiH u procesu europskih integracija, a koje vjerodostojno mogu ilustrovati članice Mreže. Radionica je organizovana u okviru podrške TACSO projekta u BiH inicijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more