CPU predstavio istraživanja o stanju u BiH i napretku u posljednje četiri godine

14 august 2014

Kategorije

DIJELI

Predstavljanjeistrazivanja14082014

Centar za politike i upravljanje predstavio je danas u Sarajevu istraživanja koja daju presjek stanja i napretka u nekoliko ključnih sektora  u Bosni i Hercegovini mandatnom periodu 2010-2014.

Skupu su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora i medija.

Analize su rađene u sklopu projekta "Promoviranje političke odgovornosti“ i obrađuju četiri oblasti – konkurentnost bh. tržišta i otvaranje prilika za investicije, dinamiku ključnih ekonomskih indikatora i privredni rast, energetiku i tržište rada u BiH.

Analize, koje su predstavili program koordinator CPU Adis Muhović i istraživač Goran Dostić, daju dobar temelj za javnu raspravu u predizbornom i postizbornom procesu.

Analiza globalnih indeksa konkurentnosti u posljednjih pet godina sažima poziciju privatnog sektora i ekonomije BiH u poređenju sa zemljama u regiji. Na dva od tri najpopularnija indeksa globalne konkurentnosti, BiH bilježi napredak rejtinga u odnosu na 2010. To se posebno odnosi na na Indeks globalne konkurentnosti, gdje BiH prvi put nije najlošije rangirana zemlja u regiji, napravivši skok sa 109. na 89. mjesto.

Manji napredak u odnosu na 2010. godinu, po ovoj analizi, zabilježen je prema Indeksu ekonomskih sloboda, a pad je evidentiran prema Doing Business reportu Svjetske banke.

Taj posljednji indeks stavlja veću težinu na analizu oblasti regulacije i birokratije vezane za osnivanje biznisa, a korelacija rejtinga zemalja u regiji s realnim ekonomskim pokazateljima za isti period je donekle upitna, budući da mnogo bolja pozicija Makedonije i Crne Gore u odnosu na druge zemlje u regiji, a posebno na BiH i Srbiju, nije izražena znatno jačim ekonomskim rastom u realnom sektoru – jedan je od zaključaka iz analize o konkurentnosti bh. ekonomije 2010-2014 uz osvrt ne regionalnu poziciju.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more