Blog

Ko su freelanceri? (dio 1)

Freelanceri su preduzetnici, tj. samozaposlene osobe koje pružaju usluge ili proizvode većem broju naručilaca kao nezavisni vanjski saradnici.

Cirkularna ekonomija – definicija, kontekst, koristi i poticaji

Cirkularna ekonomija je koncept koji ima za cilj razdvajanje ekonomske aktivnosti od potrošnje resursa, tj. postizanje ekonomije sa „nula otpada“. Za razliku od ekstrakcionog industrijskog modela „uzmi – koristi – baci”, cirkularna ekonomija bazira se na modelu „smanji – popravi – ponovo koristi – recikliraj“.

Koncept cirkularne ekonomije

Osnovne ideje cirkularne ekonomije (CE) pojavile su se 1960-ih godina. Od tada se ovaj koncept razmatra u različitim ekonomskim, političkim i kulturnim okruženjima, od lokalnog do globalnog nivoa, što je rezultiralo raznovrsnošću definicija, a samim tim i različitim pristupima CE. Samo u naučnoj literaturi može se razlikovati više od 110 definicija CE.

Provođenje e-uprave u BiH – preko deset godina kašnjenja?

Bosna i Hercegovina zaostaje u provođenju reformi usmjerenih ka digitalizaciji javne uprave. Zaostatak u provođenju ovih reformskih mjera najvidljivije je na primjeru elektronskog potpisa. Šta uraditi danas, kada su digitalni servisi potrebniji više nego ikada?

Pravednije sakupljanje neporeznih naknada

Iako lokalni nivou vlasti u BiH nemaju direktnu nadležnost po pitanju poreske politike, koja se odnosi na definisanje stopa oporezivanja, postoje drugi načini kojim lokalni nivou vlasti utiču na prikupljanje dodatnih finansijskih sredstava i to putem neporeznih naknada ili parafiskalnih nameta.
1 2 3 4 5 6

BLOG

Kategorije

Misli Obavijesti Politika
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more