Blog

Oporezivanje obrta treba promijeniti

Zbog načina na koji su zakonima o doprinosima i o porezu na dohodak regulisani obračun i uplata doprinosa za obrtnike u (F)BiH, obrt uopšte nije jeftin, a to u dobroj mjeri opstruira razvoj obrtništva i preduzetništva.

Provođenje e-uprave u BiH – preko deset godina kašnjenja?

Bosna i Hercegovina zaostaje u provođenju reformi usmjerenih ka digitalizaciji javne uprave. Zaostatak u provođenju ovih reformskih mjera najvidljivije je na primjeru elektronskog potpisa. Šta uraditi danas, kada su digitalni servisi potrebniji više nego ikada?

Pravednije sakupljanje neporeznih naknada

Iako lokalni nivou vlasti u BiH nemaju direktnu nadležnost po pitanju poreske politike, koja se odnosi na definisanje stopa oporezivanja, postoje drugi načini kojim lokalni nivou vlasti utiču na prikupljanje dodatnih finansijskih sredstava i to putem neporeznih naknada ili parafiskalnih nameta.

Uticaj javnih investicija na održivi ekonomski rast u BiH

Iako javne investicije trebaju biti ključna komponenta ekonomskog rasta, nivo učešća javnih investicija u ekonomiji Bosne i Hercegovine i dalje je skroman, te je još uvijek manji u odnosu na 2014. godinu. Vlasti u Bosni i Hercegovini su se 2016. godine obavezale na smanjenje tekuće potrošnje, te povećanje investicione potrošnje, odnosno rast investicija u infrastrukturne projekte kroz intenziviranje izvođenja najznačajnijih infrastrukturnih projekata u domenu saobraćaja i energetike. Preusmjeravanje javne potrošnje sa tekuće na investicionu predviđeno je zbog potrebe da javna potrošnja značajno doprinese postizanju održivog ekonomskog rasta u BiH, koji će biti zasnovan na proizvodnji i investicijama, jer je trenutno rast bh. ekonomije prevashodno zasnovan na potrošnji, što nije održiv model rasta.

Sistematski pristup reformama zdravstva?

Entitetske vlade u Bosni i Hercegovini su usvojile novi reformski dokument pod nazivom „Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019 – 2022” (u daljem tekstu: Zajedničke reforme). Ovaj dokument je plan socioekonomskih reformi koje trebaju osigurati održiv i ubrzan ekonomski rast, veću konkurentnost privatnog sektora i bolje poslovno okruženje, te depolitizaciju i povećanje efikasnosti preduzeća u javnom vlasništvu. U njemu se posebna pažnja posvećuje reformama zdravstvenih sistema oba entiteta, koji će sudeći po napisanom, postati jedan od glavnih prioritetau ovom mandatu. Za razliku od Reformske agende koja je reformu zdravstva tretirala u sklopu oblasti „Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost“, njena 2.0 verzijamjere u oblastireforme zdravstva definiše kroz posebnu oblast„Sveobuhvatna reforma i poboljšanje kvalitete zdravstvenog sistema“.
1 2 3 4

BLOG

Kategorije

Misli Obavijesti Politika
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more