Koncept cirkularne ekonomije

Koncept cirkularne ekonomije

Osnovne ideje cirkularne ekonomije (CE) pojavile su se 1960-ih godina. Od tada se ovaj koncept razmatra u različitim ekonomskim, političkim i kulturnim okruženjima, od lokalnog do globalnog nivoa, što je rezultiralo raznovrsnošću definicija, a samim tim i različitim pristupima CE. Samo u naučnoj literaturi može se razlikovati više od 110 definicija CE.

Jedna od najčešće korištenih definicija je definicija Fondacije Ellen MacArthur:

Cirkularna ekonomija teži postepenom razdvajanju ekonomske aktivnosti od potrošnje ograničenih resursa, sa krajnjim ciljem postizanja ekonomije koja generiše „nula otpada“. Za razliku od ekstrakcionog industrijskog modela „uzmi – koristi – baci”, cirkularna ekonomija bazira se na modelu „smanji – popravi – ponovo koristi – recikliraj“. Model cirkularne ekonomije doprinosi razvoju ekonomskog, prirodnog i ljudskog kapitala, a podržan je tranzicijom ka obnovljivim izvorima energije. Baziran je na principima: (1) dizajn bez otpada i zagađivanja, (2) čuvanje proizvoda i materijala u upotrebi, (3) regeneracija prirodnih sistema.

Često se cirkularna ekonomija pogrešno poistovjećuje sa upravljanjem otpadom, tj. recikliranjem koji je samo posljednja faza u životnom ciklusu proizvoda, dok je cilj CE sprečavanje nastanka otpada i zagađivanja u svim fazama životnog vijeka. Otpad koji se nepovratno odlaže na deponije predstavlja vrijednu sirovinu, mada u idealnom modelu cirkularne ekonomije ne bi trebao da postoji. U zemljama koje su u početnim fazama tranzicije ka zelenoj i CE, efikasno upravljanje otpadom i povećanje stopa reciklaže bitan su element tih procesa. Naredne ilustracije prikazuju model CE kroz životni ciklus proizvoda, te razliku između recikliranja i CE.

 

Model cirkularne ekonomije kroz životni ciklus proizvoda, recikliranje naspram CE

 L Bijeli Papir Bosanski SK SP F Final Edit Macapdf Adobe Acrobat Pro DC 32 Bit 25 04 2022 15 40 44

Postoji niz analitičkih okvira kojima se konceptualiziraju elementi ili procesi unutar cirkularne ekonomije. Često korišteni 9R[1] pristup daje sveobuhvatan okvir strategija cirkularnosti unutar proizvodnih lanaca, gdje su elementi poredani po prioritetnoj važnosti u kontekstu nivoa cirkularnosti.[2] U nastavku je tabelarni pregled 9R okvira.

 

9R model strategije cirkularne ekonomije

9R Model Zamjena 

U 9R modelu veći nivo cirkularnosti ima pozitivniji uticaj na okoliš. Materijal treba što duže ostati u opticaju, ponovo se upotrijebiti kada je proizvod iskorišten, a po mogućnosti zadržati isti nivo kvaliteta i upotrebljivosti. Održiva izrada proizvoda i pametna upotreba (uključujući i dijeljenje proizvoda) imaju veće utjecaje na cirkularnost u odnosu na produženje vijeka trajanja proizvoda[3]. Sljedeća opcija je produženje vijeka trajanja, a naredna recikliranje materijala kroz “obnovu”. Spaljivanje materijala za proizvodnju / obnovu energije, posljednje je na listi prioriteta, jer materijal prestaje biti dostupan za povratak u proizvodni proces. Postoje iznimke ovom pravilu ako povećanje cirkularnosti vodi ka povećanju potrošnje resursa i energije, posebno fosilnih goriva. Na primjer, hemijsko recikliranje kontaminirane plastike zahtijeva veliku potrošnju energije za dekompoziciju materijala.[4]

Digitalne tehnologije nude niz rješenja za kreiranje cirkularne vrijednosti. Za punu implementaciju cirkularne ekonomije potrebni su sistemi koji će uspjeti prikupiti i obraditi velike količine podataka u svim fazama ciklusa proizvoda. Digitalna rješenja mogu osigurati podatke u stvarnom vremenu o lokaciji, stanju i dostupnosti proizvoda, povećati sljedivost materijala, olakšati pristup proizvodima i uslugama i učiniti procese praktičnijim i efikasnijim. Prikupljeni podaci koriste se da podrže proces donošenja odluka o dizajnu, proizvodnji i potrošnji u cilju očuvanja vrijednosti materijala.

BLOG

Kategorije

Misli Obavijesti Politika
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more