Blog

Zašto nam je neophodno manje oporezivanje rada?

Rad je u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), zahvaljujući poreznoj politici, izuzetno skupa stavka proizvodnje. Na neto platu, poslodavac je u svoje i ime radnika dužan uplatiti oko 72% te plate na ime poreza i doprinosa. FBiH ima najvišu zbirnu stopu doprinosa u regionu, iznoseći čak 41,5% bruto plate, dok je u Republici Srpskoj (RS) zbirna stopa doprinosa tek 33%. U Crnoj Gori je ta stopa 32,5%, u Srbiji 37,8% a u Hrvatskoj 37,2%.

Volja za nemoć: O fragmentima institucionalne autonomije Univerziteta

Jedna od autonomija koja je u najvećoj mjeri „osvojila“ javni prostor demokratskog svijeta, tiče se samostalnosti Univerziteta u odnosu na demokratsku državu, koja je tokom svog evolutivnog razvoja, kao naročitu dimenziju dobrog upravljanja, prihvatila institucionalnu autonomiju univerziteta kao najzad pronađeni oblik afirmacije slobode, nezavisnog mišljenja, znanja i istraživanja – tih snažnih poluga sveukupnog društvenog progresa.

Socijalni i emocionalni razvoj učenika u obrazovnom kontekstu

U školama se još uvijek prvenstveno potencira razvoj intelektualnih sposobnosti i uspostavljanje discipline, koja je najčešće samo formalna. Poticanje razvoja socijalne i emocionalne kompetentnosti učenika bi trebao biti sastavni dio odgoja i obrazovanja. Socijalno-emocionalno učenje predstavlja koncept usvajanja znanja i vještina koje se odnose na prepoznavanje i upravljanje emocijama, prilagođavanje i snalaženje u različitim socijalnim situacijama i kontekstima, stvaranje i održavanje odnosa s drugima i sl. usvajanje socijalnih i emocionalnih kompetencija na svim razinama obrazovanja je jednako važno kao i poticanje intelektualnog razvoja. Na taj način se prevenira znatan broj internaliziranih i eksternaliziranih problema.

Socio-ekonomski razvoj i stručno obrazovanje koje ga (ne) prati

Živimo u periodu velikih i svakodnevnih promjena, koje, pored ostalog, obilježava reforma obrazovanja ali i nove poslovne okolnosti kao što su ubrzan razvoj tehnologije, industrija 4.0., digitalizacija i, nažalost, ogroman odliv radne snage. Promjene poslovnih okolnosti uzrokovane su i drugim promjenama – sistem vrijednosti se mijenja konstantno, a samim tim i životna okruženja. Ukratko, svijet se ubrzano mijenja i od obrazovanja iziskuje da ga prati.

Transparentan sistem javnih nabavki: gdje privatne ponude ispunjavaju javne potrebe

Cijenu korupcije u javnim nabavkama ne predstavlja samo novac, već i smanjenje kvaliteta radova i usluga u svim sektorima od obrazovanja, zdravstva, infrastrukture itd., a u najgorem slučaju posljedice mogu biti i ljudski životi. Kako bi se ovi rizici sveli na najmanju moguću mjeru i potakla fer konkurencija, neophodan je transparentan proces provođenja javnih nabavki kroz poboljšanje i implementaciju zakonskih rješenja.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BLOG

Kategorije

Misli Obavijesti Politika
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more