Projekat "Izrada Bijelog papira za podsticanje inovativnosti i kreativnosti u osnovnim školama u BiH"

Centar za politike i upravljanje (CPU) izradio je Bijeli papir za podsticanje inovativnosti i kreativnosti u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog istraživačkog projekta, je da kroz analizu postojećeg stanja u osnovnom obrazovanju, identificira glavne nedostatke i prepreke ostvarenju preduslova za kvalitetnije podsticanje kreativnosti i inovativnosti kod učenika. Drugi cilj projekta je predlaganje strateških pravaca djelovanja u smislu osposobljavanja osnovnih škola za razvijanje kreativnosti i inovativnosti kod učenika. Izrada ove studije je podržana od strane Fonda za otvoreno društvo BiH. 

Trajanje projekta: decembar, 2009. – maj, 2010.

 

PUBLIKACIJE

Tržište primarnih materijala je posljednjih godina doživjelo značajne promjene, pokrenute pomjeranjem globalne tražnje, tehnološkim napretkom i geopolitičkim faktorima. Ove promjene imaju dubok uticaj na rast potražnje i cijena ključnih materijala (litijum, kobalt, bakar, nikal i rijetki zemljani materijali) neophodnih brzorastućim industrijama obnovljive energije, potrošačke elektronike i autoindustriji.

Detalji

Cijena ugljika (CO2) - engl. carbon pricing je fiskalni instrument koji vlade koriste da bi potakle preduzeća i druge emitere da pređu na obnovljive izvore energije i usvoje nove tehnologije za smanjenje emisija, a u cilju ostvarenja nacionalnih i međunarodnih klimatskih ciljeva. Postoje dva glavna tipa uvođenja cijene ugljika: sistemi trgovine emisijama (ETS) i porezi na CO2. Porez na CO2 direktno određuje cijenu emisije CO2, dok ETS postavlja gornju granicu emisije CO2 u određenim sektorima, zahtijevajući dozvolu za svaku emitiranu tonu CO2. Izbor kombinacije instrumenta i modaliteta za naplate emisije ugljika zavisi od političkih ciljeva i okolnosti, te je samo jedan od potrebnih instrumenata za postizanje nacionalnih i međunarodnih klimatskih ciljeva. Cijena CO2 pomaže preusmjeriti teret štete na one koji su za nju odgovorni i koji je mogu smanjiti.

Detalji

Posljednji amandmani Vlade Federacije BiH na nove prijedloge Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak predstavljaju pravi korak u pravom smjeru. Omogućavaju dodatno smanjenje troškova rada, budući rast penzija i pojednostavljenje čitavog sistema. Međutim, ovo i dalje ne bi bila revolucionarna reforma koja bi omogućila osjetniji rast plata i privukla pažnju međunarodnih investitora. Uzimajući u obzir rekordni rast javnih prihoda posljednjih godina, neka buduća većina bi se stoga trebala odlučiti za nešto hrabriji korak koji je detaljnije opisan u nastavku i koji bi već u kratkom roku donio pozitivne efekte za sve – radnike, poslodavce, ali i budžete.

Detalji

Freelanceri (slobodni/e ugovarači/ce) i gažni, tj. platformski radnici nisu univerzalno definisani i prepoznati pojmovi u kontekstu radno-pravne, porezne ili statističke klasifikacije. Definisanje mogućih oblika organizacije poslovanja za ovu grupu "radnika za profit" i osiguravanje prava na socijalno osiguranje uz adekvatan poreski tretman i poštovanje sveobuhvatnih načela porezne politike je izazov za većinu zemalja. U ovom papiru predstavljamo zaključke komparativne analize pristupa uređenju statusa samozaposlenih osoba (i freelancera kao podgrupe) u razvijenim zemljama. Predstavljamo najbolje prakse i preporuke za formulaciju cjenovno efikasnih i lako razumljivih javnih politika.

Detalji

Upotreba prirodnih materijala u svijetu kontinuirano raste. Sa postojećim stopama ekonomskog rasta i rasta populacije, globalna ekonomija će 2050. godine potraživati ukupne resurse za koje su potrebne tri naše planete. Trenutni rast potražnje, ograničenost ponude pojedinih resursa te narušeni lanci opskrbe uzrokuju značajan rast cijena i prijete novom ekonomskom krizom, što dodatno ukazuje na činjenicu da su modeli korištenja resursa, daleko od održivih te potencijalni uzrok nestabilnosti.

Detalji

Pristupi poslovnih organizacija cirkularnoj ekonomiji konceptualizirani su kroz poslovne modele cirkularne ekonomije koji se mogu definirati kao „artikuliranje logike na koji način jedna organizacija kreira, isporučuje i čuva vrijednosti za široki skup učesnika uz minimiziranje ekoloških i društvenih troškova.“

Detalji

Ovaj dokument analizira efekte drugačijeg poreznog tretmana rada preduzetnika u Bosni i Hercegovini, odnosno posljedice većeg fiskalnog opterećenja rada preduzetnika, naročito u FBiH, čime se obeshrabruje ulazak u preduzetništvo, smanjuje se otpornost preduzetnika u vrijeme krize i njihov kapacitet da rastu i zapošljavaju.

Detalji

Minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je posljednji put utvrđena 2016. godine i nema sumnje da je potrebno njeno povećanje. Pretjerano i naglo povećanje, međutim, može dovesti do neželjenih posljedica i ugroziti upravo one skupine radnike kojima se nastoji pomoći. Između ostalog, može dovesti do rasta nezaposlenosti mladih i žena, ugroziti konkurentnost privatnog sektora, te dovesti do značajnog rasta plata u javim preduzećima, čak i onih radnika koji u ovom trenutku zarađuju znatno više od minimalne plate. Stoga ključno pitanje postaje pronalazak balansa između realnih potreba i nerealnih zahtjeva i ova Analiza ima za cilj da pruži nekoliko smjernica.

Detalji

Ulagati u djecu u njihovom ranom djetinjstvu je najpametnija investicija koju država može napraviti. Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja (POO). Neki od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu ekonomije...

Detalji

Centar za politike i upravljanje je u 2020. godini proveo istraživanje usmjereno ka ispitivanju stavova građana BiH o ekonomskim pitanjima, te u napravio veze između ekonomske stvarnosti i najrasprostranjenijih stavova građana.

Detalji

Istražili smo sivu ekonomiju četiri države Jugoistočne Evrope, proučili pokretače za upuštanje u neformalne poslovne aktivnosti i predložili politike za smanjenje neformalnog sektora. U ovoj studiji objedinjeni su nalazi primarnog i sekundarnog istraživanja. Primarno istraživanje sastoji se od kvantitativnog istraživanja na reprezentativnom uzorku od četiri hiljade ispitanika iz sve četiri države.

Detalji

Centar za politike i upravljanje, u saradnji sa U.G. Zašto ne? objavljuje ovu analizu u cilju prezentiranja identifikovanih prioritetnih socio-ekonomskih politika, kao i pregled oblasti koje u predstojećem mandatu trebaju biti u fokusu novoizabranih donosioca odluka na opštinskom nivou.

Detalji

CPU se zalaže za širenje danas već prilično ograničene diskusije na ovu temu, kako bi se podržali nadolazeći procesi i odluke. Ova rasprava ima za cilj približavanje podijeljenih mišljenja na način na koji se može maksimizirati doprinos ovih kompanija ekonomiji i društvu kao cjelini. Tačnije, trebamo pogledati u razvoj tržišta, poslovanje telekoma, te poslovne modele koji će adresirati pitanja kako poboljšati kvalitet i pristupačnost usluga, koji je optimalni i očekivani doprinos telekoma u povećanju produktivnosti privrede i razvoju digitalne ekonomije, koje se finansijske i fiskalne koristi za privredu i građane od poslovanja telekom operatera u FBiH, te koje su deregulacije tržišta potrebne da bi se podržao efektivan razvoj sektora?

Detalji

Još uvijek nisu do kraja sagledive posljedice dramatičnog globalnog pada ekonomske aktivnosti u 2020. godini na svjetsku, pa tako i na bosanskohercegovačku ekonomiju. Ekonomska kriza je povod ovom istraživanju sa ciljem utvrđivanja značaja mikro preduzeća i samozaposlenika za ekonomiju Bosne i Hercegovine i njihovog kapaciteta da se nose sa kratkoročnim i srednjoročnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19.

Detalji

Utjecaj socio-ekonomskih faktora na uspjeh učenika tokom školovanja i dugoročne ishode obrazovanja spada u red izazova koji su do sada prolazili ispod radara obrazovnih politika u Bosni i Hercegovini. U mnogobrojnim reformskim nastojanjima da se obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini unaprijedi, strategija koja bi adresirala važnost socio-ekonomskih prilika u obrazovanju pojedinaca je u pravilu izostajala, što implicira da ovo pitanje nije osviješteno ni na razini odgojno-obrazovnih praksi u školstvu.

Detalji

Jedini većinski proveden segment programa Bosne i Hercegovine sa MMF-om je usmjeren ka jačanju finansijskog sektora. Tačnije, mjere koje su svojim sprovođenjem učvrstile nadzorni i pravni okvir poslovanja finansijskih institucija u BiH. Program procjene stanja finansijskog sektora (Financial Stability Assesment Program - FSAP) Svjetske banke, definisan 2015. godine, služio je kao ključni reformski dokument usmjeren prema poboljšanju nazdornih tijela, te upravljanja rizikom u sektoru. Tromo provođenje ostalih predviđenih reformi poboljšanja konkurentnosti bh. privrede rezultiralo je nižim pokazateljima kreditnog rasta kao i disproporcionalnim plasmanima kredita kroz različite sektore.

Detalji

Rast kapitalnih ulaganja, odnosno preusmjeravanje javne potrošnje sa tekuće na investicionu je ključni faktor za postizanje održivog ekonomskog rasta zasnovanog na investicijama i proizvodnji. Na veća kapitalna ulaganja Bosna i Hercegovina se obavezala i u sklopu EFF-a iz 2016, te kasnije 2018. godine. Najveći predlagači javnih infrastrukturnih projekata, međutim, nisu ispunili svoje investicione planove za 2018. godinu, dok u prvoj polovini 2019. godine nije do kraja implementiran niti jedan njihov projekat, iz čega se može zaključiti da će projekcije o obimu javnih investicija, a shodno tome i njihovom učešću u BDP-u, i u tekućoj godini teško biti ispunjene. Dinamika provođenja javnih investicija do sada, dakle, nije bila zadovoljavajuća.

Detalji

Dokument donosi pregled izazova u oblasti obrazovanja i mjera za njihovo prevazilaženje. One su identifikovane prilikom prethodnih istraživanja Centra za politike i upravljanje, na okruglom stolu 10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH, te kroz polu-strukturirane intervjue sprovedene sa stručnjacima/kinjama iz ovih oblasti.

Detalji

Ovaj dokument je sažetak ključnih preporuka za podsticanje ekonomskog rasta i zapošljavanja, koje su rezultati naših istraživanja i predstavljaju naš doprinos definisanju prioriteta i izradi programa za mandatni period 2018 – 2022 godina.

Detalji

CPU je kreirao set od 10+ mjera – koraka koji do naredne godine obrazovanje u BiH mogu učiniti boljim.

Detalji

Analiza se sastoji od uporednog prikaza BiH i zemalja u regiji po indeksima registrovane i anketne zaposlenosti, registrovane i anketne nezaposlenosti, te podacima o visini prosječnih primanja.

Detalji

Analiza ima za cilj predstaviti pregled ekonomskih indikatora u Bosni i Hercegovini i u regionu.

Detalji

Cilj ove analize je da uporedi promjene koje su evidentirane u poziciji konkurentnosti Bosne i Hercegovine prema tri najpopularnija indeksa globalne konkurentnosti u periodu između 2015. i 2018. godine u odnosu na druge države regije.

Detalji

U ovom istraživanju nastojali smo dobiti odgovor na pitanje koliko je investirano u kapitalnu potrošnju, odnosno u projekte javnih investicija iz ključnih oblasti, u periodu od 2014. do 2018. godine te da li je to dovoljno za ekonomski rast u poređenju sa predviđenim ulaganjima prema entitetskim projektima javnih investicija i predviđanjima MMF-a.

Detalji

Ova analiza za cilj ima prezentiranje najznačajnijih izazova bh. društva, te daje pregled mjera koje je potrebno provesti nakon opštih izbora 2018. godine. Na osnovu analize Reformske agende 2015 – 2018, i pratećih akcionih planova Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, te provedenog istraživanja i konsultacija sa predstavnicima poslovne zajednice, strukovnih i organizacija civilnog društva, te međunarodne zajednice, formulisan je i zajednički usaglašen set mjera iz osam reformskih oblasti.

Detalji

Centar za politike i upravljanje aktivno prati provođenje reformskih mjera na koje su se institucije vlasti obavezale u okviru aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Cilj nam je da na jednostavan i razumljiv način upoznamo građane BiH sa provođenjem mjera koje su ključne za ekonomski razvoj društva, smanjenje nezaposlenosti, te koje direktno utiču na kvalitet života građana. U monitoring izvještaju „Između politike i ekonomskih reformi: Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF - april 2018.“, nalaze se podaci o ispunjenosti mjera iz aranžmana sa MMF-om zaključno sa krajem marta 2018. godine.

Detalji

Analiza istražuje kako bankarski sektor u BiH može doprinijeti ekonomskom rastu, te kako sektorske reforme u okviru Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om mogu utjecati na kreditnu ekspanziju i stabilnost finansijskog sektora.

Detalji

Bez obzira na sudbinu aranžmana sa MMF-om, za konačni pronalazak rješenja kada je u pitanju BH Telecom, potrebno je u što skorijem roku sprovesti due diligence analizu i usaglasiti plan za budući rad BH Telecoma.

Detalji

Analiza istražuje mogućnost implementacije tri modela e-servisa (e-registri za preduzeća i e-uprava), te daje preporuke o tome koji bi od njih za Bosnu i Hercegovinu bili najpovoljniji i najefikasniji.

Detalji

Obrazovne institucije su prepoznale da su upravo nastavnici najvažniji faktor postignuća učenika i kvaliteta obrazovnog sistema u cjelini. Međutim, kreiranje jedinstvenog modela nastavničkih kvalifikacija koji bi obuhvatio sve inicijalne kompetencije, veliki je izazov i za ekonomski naprednije države sa daleko uređenijim obrazovnim sistemom nego što je Bosna i Hercegovina.

Detalji

Privatizacija telekom operatera je politička odluka, stoga je rasprava pozicije i opozicije po ovom pitanju bila izuzetno oštra. Dok su jedni zastupali stanovište da treba privatizirati svu državnu imovinu, drugi su bili za nešto umjerenije modele poput postupne privatizacije, ili privatizacije samo dijela državne imovine. Ipak, dok se profit i vrijednost telekom operatera u većinskom vlasništvu Federacije BiH konstantno smanjuje, vrijeme je da vlasti odgovorno pristupe promišljanju o privatizaciji i liberalizaciji telekomunikacionog tržišta.

Detalji

Cilj ove analize je da uporedi promjene koje su evidentirane u poziciji konkurentnosti Bosne i Hercegovine prema tri najpopularnija indeksa globalne konkurentnosti u periodu između 2010. i 2014. godine u odnosu na druge države regije. Države koje su se ozbiljno posvetile razvijanju konkurentnosti svojih firmi i prilika za investiranje, posebnu pažnju poklanjaju faktorima koji utiču na razvoj preduzetništva.

Detalji

Sektor energetike nije samo važan sastavni dio acquis communautairea, 15. poglavlje Pravne stečevine koju Bosna i Hercegovina, kao i svaka druga država na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, treba uskladiti prije tog politički deklariranog cilja, nego je, uz infrastrukturu, krucijalni sektor održivog razvoja jedne države. Od strukture energetskog sektora zavisi status države ne samo spram Evropske unije, nego i u regionalnim odnosima, ali – prije svega – spram vlastitih građana.

Detalji

Cilj ovog dokumenta je da predstavi dinamiku ključnih ekonomskih indikatora u BiH u kontekstu regionalnih kretanja između 2010. i 2014. godine. Dostupni podaci relevantnih finansijskih institucija ukazuju na to da BiH ne odstupa značajno od zemalja u regiji.

Detalji

Analiza se sastoji od uporednog prikaza BiH i zemalja u regiji po indeksima registrirane i anketne zaposlenosti, registrirane i anketne nezaposlenosti, te podacima o visini prosječnih primanja. Regionalni prikaz daje uvid u napredak BiH u odnosu na susjede – Hrvatsku, kao najmlađu članicu, te Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru kao kandidatkinje za ulazak u Evropsku uniju, istovremeno omogućavajući da se odredi pozicija Bosne i Hercegovine u regiji.

Detalji

Infografika "Kreativni sektor iz ugla kreativaca " prikazuje dijelove preliminarnih rezultata ankete koju je proveo Centar za politike i upravljanje. Glavni nalazi anketnog istraživanja djelatnika u kreativnim industrijama ukazuju na njihovu percepciju stanja različitih sektora, prepreke sa kojima se susreću, podršku koju dobijaju od vlasti i uticaj koji industrija ima na ekonomski razvoj BiH.

Detalji

Kao pretpostavka povećanja proizvodnje i zaposlenosti, od posebnog značaja je i uticaj poreske politike na stvaranje stimulativnog poslovnog ambijenta za direktne strane investicije. Poreska konkurentnost predstavlja jednu od najbitnijih odrednica ukupne konkurentnosti zemlje. Njome se države međusobno takmiče u privlačenju stranih direktnih investicija, što presudno utiče na privredni i ukupan ekonomski rast. Budući da Bosna i Hercegovina sa ostalim državama iz okruženja konkuriše za međunarodni kapital, ova analiza će ponuditi prikaz konkurentske pozicije FBiH i BiH u odnosu na okruženje.

Detalji

Infografika "Pregled stanja kreativnih industrija u Bosni i Hercegovini" ukratko prikazuje značaj kreativnog sektora za BiH ekonomiju, najveće prijetnje za kreativni sektor, te izdvaja primjer BH kinematografije kao pozitivan primjer uspjeha.

Detalji

Ova analiza predlaže nekoliko koraka u cilju zaustavljanja smanjenja prosječne veličine razreda u BiH, te ukazuje na potrebu promjene fokusa, odnosno njegovo preusmjeravanje na stručnost i kvalitet nastavnika kao pretpostavke kvalitetnijeg obrazovanja.

Detalji

Analiza prednosti uvođenja redovnog Međunarodnog testiranja trendova u matematici i prirodnim naukama (TIMSS) u bosanskohercegovački obrazovni sistem sadrži zaključke i preporuke za njegovo sprovođenje i ukazuje na potrebu redovnog provođenja, budući nam omogućava da kontinuirano pratimo šta se dešava u obrazovnom sistemu, da ga usporedimo sa drugim, i daje jasnu sliku šta moramo učiniti.

Detalji

Ekstremne grupacije našle su u bespućima interneta svoje mjesto pod suncem. U svome ogledu o radikalnoj desnici, britanski historičar Roger Griffin, objašnjavajući metapolitizaciju fašizma (u Freeden, 2006: 176), izvodi tezu da je ta pojava odlaska fašizma s onu stranu političkog, konačni oblik našla u obilatom korištenju interneta.

Detalji

Pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji predstavlja jedan od glavnih strateških interesa zemlje, a ujedno taj interes ima i veliku podršku građana. Prema podacima Vanjskopolitičke inicijative, 79,6 posto građana BiH podržava evropske integracije Bosne i Hercegovine, što predstavlja dodatnu obavezu za donosioce odluka da implementiraju sve neophodne politike kako bi BiH postala članica Unije u što doglednije vrijeme.

Detalji

Globalna ekonomska kriza snažno se odražava na Bosnu i Hercegovinu. Predkrizni rast BiH, kao i većine zemalja u regiji, zasnivao se na snažnoj domaćoj potrošnji i rezultirajućem niskom nivou domaće štednje i rastućim vanjskim dugom zemlje.

Detalji

Euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva prije svega punopravno članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji, opcija je koja ponajviše osigurava i preventira sukobe u BiH. Sve druge opcije predstavljaju opasnost kako za BiH, tako i za Evropu u cjelini, i stoga je neophodno proaktivno učešće briselskih institucija i postavljanje standarda ispod kojih reforme u BiH ne smiju ići.

Detalji

BiH se u međunarodnim rangiranjima i izvještajima o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) i Svjetske banke (WB) nalazi na začelju svih lista. Prema Izvještaju o globalnoj konkurentnosti WEF, BiH je među 139 rangiranih ekonomija je na 100. mjestu po opštoj konkurentnosti, a prema rangiranju WB, BiH je na 125. mjestu od 183 rangirane ekonomije po lakoći obavljanja poslovne aktivnosti. Da bi se ovi problemi otklonili i BiH poboljšala svoju konkurentsku poziciju, neophodno je što prije „deblokirati“ proces integracije BiH u EU i ubrzati provođenje obaveza koje je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Usvajanje zakona o državnoj pomoći, te državna pomoć izvozno konkurentnim preduzećima koja se provodi na efikasan i transparentan način, omogućiće dalji napredak BiH ekonomije.

Detalji

Ovaj dokument analizira način proizvodnje i potrošnje energije u BiH u kontekstu održivog razvoja i uticaja koji upravljanje energetikom ima na siromaštvo u BiH, te predlaže neke mjere u cilju reforme. Preporuke se odnose na moguće privremene socijalne programe kao odgovor na rast cijena električne energije i druge neophodne reforme, te energetsku efikasnost, strukturne promjene i obnovljive izvore energije.

Detalji

Uzimajući u obzir važnost koje bi razvojne banke trebale imati u razvoju zemlje, Centar za politike i upravljanje (CPU) je proveo analizu djelovanja razvojnih banaka u BiH (Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine), te ih uporedio sa razvojnom bankom Hrvatske (Hrvatska Banka za obnovu i razvitak). Rezultati analize ukazuju na nedostatke u više segmenata poslovanja BH razvojnih banaka.

Detalji

Centar za politike i upravljanje je 2010. godine proveo istraživanje i uradio analizu provođenja politika u oblasti razvoja ljudskog kapitala (human capital development) i obrazovanja u BiH. Istraživanje je identifikovalo niz slabosti u provođenju politika, kao i niz problema koji značajno utiču na smanjenje ljudskog kapitala BiH. Obrazovni sistem, koji bi trebao biti generator ljudskog kapitala, identifikovan je kao jedna od glavnih slabosti. Dva ključna razloga su smanjenje kvaliteta obrazovanja i nepovezanost obrazovnog sistema i tržišta rada.

Detalji

U sklopu EUROAD inicijative, objavljena je publikacija pod nazivom “BiH: Između paketa mjera za EU-integraciju i izlazne strategije međunarodne zajednice”. Publikacija sadrži političke analize slijedećih autora: Kurta Bassuenera “Međunarodna zajednica u BiH – eksperiment bez strategije”, Denise Sarajlić Maglić na temu “Mogu li elite u BiH voditi državu?”, Dennisa Gratza na temu “Nedovršena BiH i kapacitet državnih institucija”, i Bode Webera na temu “Aktuelna politička kriza u BiH i nevidljiva društvena strana bh. realnosti”. Političke analize su imale za svrhu da se potakne dijalog između međunarodnih kreatora politike i bosanskohercegovačkih političkih analitičara i predstavnika think tank-ova.

Detalji

Centar za politike i upravljanje je krajem 2010. godine uradio istraživanje o sprovedbi razvojnih politika u sektoru ljudskog kapitala u Bosni i Hercegovini za prethodni četverogodišnji period. Analiza je provedena s ciljem ocjene efikasnosti procesa provođenja politika na različitim nivoima vlasti u BiH.

Detalji

Centar za politike i upravljanje je uradio istraživanje o sprovedbi razvojnih politika u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini za protekli četverogodišnji period (2006.-2010.). Analiza je provedena s ciljem ocjene efikasnosti procesa provođenja politika na različitim nivoima vlasti u BiH. Nalazi istraživanja ukazuju na to da je napravljen veoma mali napredak u analiziranom četverogodišnjem periodu.

Detalji

Centar za politike i upravljanje je uradio istraživanje o sprovedbi razvojnih politika u sektoru energetike u Bosni i Hercegovini za protekli četverogodišnji period (2006.-2010.). Analiza je provedena s ciljem ocjene efikasnosti procesa provođenja politika na različitim nivoima vlasti u BiH. Nalazi istraživanja ukazuju na to da je napravljen veoma mali napredak u proteklom četverogodišnjem periodu.

Detalji

Centar za politike i upravljanje (CPU) je izradio Bijeli papir za podsticanje inovativnosti i kreativnosti u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog istraživačkog projekta je bio da kroz analizu postojećeg stanja u osnovnom obrazovanju, identificira glavne nedostatke i prepreke ostvarenju preduslova za kvalitetnije podsticanje kreativnosti i inovativnosti kod učenika. Drugi cilj projekta je predlaganje strateških pravaca djelovanja u smislu osposobljavanja osnovnih škola za razvijanje kreativnosti i inovativnosti kod učenika. Izrada ove studije je bila podržana od strane Fonda za otvoreno društvo BiH.

Detalji

Centar za politike i upravljanje (CPU) u saradnji sa Method Consulting-om je izradio studiju „PUT KA OPORAVKU: Odgovori na ekonomsku krizu i srednjoročne perspektive razvoja u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini“. Osnovni cilj dokumenta je da informiše javnost i donosioce odluka o efektima ekonomske krize u zemljama Evropske unije i Bosni i Hercegovini, te paketima mjera koje su planirane i poduzete u EU zemljama i BiH u cilju izlaska iz krize. Dokument sadrži set sveobuhvatnih preporuka za poboljšanje već poduzetih mjera usmjerenih protiv ekonomske krize u BiH, te mjere koje će imati efekte na srednjoročni razvojni okvir u zemlji.

Detalji
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more